اوقات فراغت و فعالیت های انجمنی

آخرین به روز رسانی: 4 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

اوقات فراغت به زمان پس از کار یا درس گفتـه می شـود. در سـوئـد یـک سنت قویِ فعالیت هـای انجمنـی وجـود دارد و بسیاری از مردم در اوقات فراغت خـود عضـو یـک یا چند انجمـن هستند. در فعالیت های انجمنـی شما می توانیـد با کسانی که علاقمندی های مشابه شما را دارند آشنا شوید و تماس های بیشتری با جـامعـه سـوئـد پیـداکنید. برای شمـا که تازه وارد هستید، عضویت در یک انجمن می تواند راهی برای یافتـن دوستـان جدید و یادگرفتن سریع زبان سـوئـدی باشد. در یک انجمن، امکان کار با مسائل اجتماعی نیز برای شما فراهم می شود.

ر سـوئـد، آزادی تشـکیل انجمـن وجـود دارد. این، بخـش مهمـی از یک جامعـه ی دموکراتیـک است. آزادی تشـکیل انجمـن به این معنی ست که همه حق دارند که یک انجمن تاسیس کننـد. گروهـی از مردم که عـلایـق مشترک یا پیشینه مشترکی دارند، می توانند یک انجمن تشکیل دهند.

انواع مختلف انجمن وجود دارد، مانند انجمن های ورزشی، انجمن های فرهنگی و موسیقی و انجمن های مذهبـی. کار در یـک انجمـن معمـولا داوطلبانه است و دستمزدی پرداخت نمی شود.

تشکیل یک انجمن

برای تشکیل یک انجمن باید یک هیئت مدیره وجود داشتـه باشـد. هیئت مدیره پیشنهادهایی را برای مقررات انجمن می نویسـد که باید در انجمـن اجرا شـود. این مقـررات، اساسنامه (stadgar) نامیـده مـی شـود. در اغلب موارد، انجمن ها در اداره مالیات ثبت می شوند و یک شماره ثبت سازمانی دارند. انجمن ها معمولا یک حساب بانکی نیز دارند.

تماس با انجمن های مختلف

اگر می خواهید در یک انجمن عضو شوید، یک انجمن تأسیس کنید یا برای یک انجمـن درخواست پول کنید با کمـون خود تمـاس بگیرید. در کمـون، ممـکن است برای نمـونه بخش اوقـات فراغت (fritidsförvaltningen) باشد که به انجمن ها کمک کند.

انجمن های مهاجران

یک انجمن مهاجران، انجمنی ست که به افرادی که از یک کشور آمـده اند کمک می کند تا یکدیگر را در کشور جـدیـدشـان پـیدا کننـد. انجمـن هـای مهاجـران می توانند کمک خوبی برای مهـاجـران تازه وارد باشند تا جامعـه سوئد را درک کنند.

انجمن های فرهنگی

یک انجمن فرهنگی می تواند انجمنی باشد که اعضای آن علاقمند به نوع خاصی از رقص، تئاتر یا موسیقی هستند و یا ا ین که افرادی با پیشینه قومی و فرهنگی مشترک را گردهم جمع کند.

سازمان های غیر انتفاعی

سازمان های غیر انتفاعی تلاش می کنند تا جامعه را توسعه داده و تغـییر دهند.

به سازمان های غیر انتفاعی گاهـی سـازمـان های داوطلبانه یا سازمـان های غیردولتی (NGO) نیز گفتـه می شـود. بسیـاری از انجمـن هـای سـوئـد در منـاطق زیادی از کشور فعالیت دارند. بعضی از آنها در خارج از کشور نیز فعال هستند.

در اینجا تعدادی از سازمان های غیر انتفاعی سوئد را می بینید:

صلیب سرخ یک سازمان بین المللی ست که در سراسر جهان وجود دارد، گاهـی نیز با نام هـلال احمـر. سـازمـان صلیب سـرخ می تواند برای یافـتن بستگانی که تماس با آنها به دلیل جنـگ یا درگیری ها و یا سوانـح طبیعـی قطع شده به آدم کمک کند.

این سازمـان، دفترهـای محلـی در برخی از کمون ها نیز دارد که می توانـد در دروس مدرسه و یا انجام فعالیت هایی برای شمـا که تازه وارد هستیـد، کمک کند. سـازمـان صلیب سرخ همچنین دارای مراکز درمانی برای آسیب دیدگان جنگ و شکنجه در برخی از کمون هاست.

سازمان نجات کودکان یک سازمان بین المللی ست که برای حقوق کودکان در سوئد و کشورهای دیگر کار می کند.

KFUM سازمان مـردان جـوان مسیحی بخشـی از سـازمـان بین المـللــی YWCA-YMCA است. آن ها بیشـتر فعـالیت هایی را برای نوجوانان تازه وارد ترتیب می دهند. نوجوانان جمع می شوند تا به همـراه یک سرپرست، برای نمونه به سینما بروند، ورزشی را امتحان کنند یا به تئآتر بروند.

IM (کمک های انسانی فردی) سازمانی بین المللی ست، اما در سـوئـد نیز فعالیت دارد. کار این سازمان در زمینه همپیوستگی و مشارکت در جامعه

عکس: یونِر

انجمن های سیاسی

اگر به سیاست علاقه دارید می توانید در یک حزب سیاسی یا یک سازمان سیاسـی عضـو شـویـد. در اغلب احــزاب سـیاســی، گروه هائـی هم برای بزرگسالان و هم برای جوانان وجود دارد.

انجمن های دیگر

انجمن های زیاد دیگری وجود دارند که می توانند جالب باشند. انجمن های طرفـداران طبیعت و حیوانات، انجمـن های زیست محیطـی و انجمن های مذهبی. انجمن های بازنشستـگان نیز وجـود دارند که برای خواسـته هـای بزرگسالان فعالیت می کنند.

جنبش های مردمی- یک سنت در سوئد

یک جنبش مردمی زمانی شکل می گیرد که گروه بزرگی از مردم برای یک هدف مشترک کار می کنند، ماننـد محیـط زیست و مخـالفت با نوشیـدن مشروبات الکلی. جنبش های مردمی مدت بسیار زیادی در سـوئـد وجـود داشته اند. یک جنبش مردمی اغلب سازمـانـی ست که در نقـاط مختلـف کشور وجود دارد. جنبش های مردمی در طـول قـرن نوزدهـم و آغـاز قـرن بیستم، از اهمیت زیادی در سوئد برخوردار بودند. در آن دوره ها، بسیاری از جنبـش هـای مـردمـی برای حقوق انســان ها و بـرای جـامعــه ای دارای دموکراسی بیشتر مبارزه می کردند.

جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی، جنبش کلیسای آزاد و جنبش کارگری از جنبش های بزرگ بودند. جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی، نخستین جنبش بود. این جنـبش برای این که مـردم کمتر مشروب الکلی بنوشنـد، فعالیت می کرد. جنبش کلیسای آزاد یک جنبش مسیحی است. پیش از آن، این جنبش برای نمونه برای حق رأی همگانی تلاش کرده بود. بسیاری از جنبش های مردمی برای برخورداری همه مردم از امکان تحصیل و آموزش تلاش می کردند. امروزه بسیاری از جنبش های مردمی در زمینه مسائل سیاسی کار می کنند. همچنین جنبش های مردمی وجود دارند که امروزه به صورت ادارات دولتی کار می کنند، مانند بیمه بیکاری یا a-kassan. سنت فعالیت دسته جمعی برای ایجاد تغییر هنوز در جامعه سوئد وجود دارد. امروزه نیز انجمن های زیادی فعالیت می کنند.

آموزش مردمی (Folkbildning)

آموزش مردمی به معنـای این است که تمـام بزرگسـالان از یک آمــوزش عمـومـی برخــوردار شـونـد. تمـام آمـوزش ها در انجمن های آموزشی و آموزشگاه های بزرگسالان، آموزش مردمی نامیده می شوند. آموزش مردمی در سوئد، رشد خود را از بیش از ۱۰۰ سال پیش آغاز کرد و هنوز هم یک جنبش قوی است. مردم از طریق آموزش مردمی، معلوماتی کسب می کنند تا بتوانند فعالانه برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک مشارکت کنند.

انجمن های آموزشی

یک انجمــن آموزشـی، سازمـانـی سـت با آمـوزش هـایـی برای بزرگـســالان. انجمن های آموزشی بسیاری وجود دارند که محفل های آموزشی، برنامه های فرهنگی و سایر آمـوزش ها را برای بزرگــسالان ترتیب می دهـند. یک محفل آموزشی، گروهی است که با یکدیگر چـیزی را می آموزند. این می تواند برای نمونه هنر، موسیقی، زبان یا فرهنگ باشد. Studieförbundet Vuxenskola, Folkuniversitet, Medborgarskola و ABF چند انجمـن آموزشـی هستند. انجمن های آموزشی در سوئد هر سال حدود ۳۰۰۰۰۰ محفل آموزشی تشکیل می دهند. آنها بیش از دو میلیون شرکت کننده دارند.

راهنمای پناهندگان و خدمات مشابه

بسیاری از کمون ها و سازمـان هـای غـیر دولـتی به پناهندگان تازه وارد و مهاجران کمک می کنند تا با سـوئـدی ها در تماس قرار بگیرند. هـدف این است که مهاجران و سوئدی ها در اوقات فراغت یکدیگر را ملاقات کنند تا با یکدیگر آشنا شوند و با هم تبادل تجربیات کنند. این تماس ها می تواند به صورت فعالیت های مختلف مانند بولینـگ، بازدید از مـوزه ها یا سـایـر اماکن جالب توجه باشد. برای اطلاع از آنـچه دراین زمینه وجـود دارد، با کمون خود تماس بگیرید.

عکس: یونِر

اوقات فراغت برای کودکان و نوجوانان

خانه های اوقات فراغت

در کمون ها معمولا خانه های اوقات فراغت برای نوجوانان بین ۱۲ تا ۱۶ ساله وجــود دارد. خـانـه هــای اوقـات فراغت برای جوانان با سـن بالاتـر نیز وجـود دارد. در خـانه های اوقـات فـراغت، نوجـوانان می توانند فیلم تماشـا کنند و دوستـان خـود را ببینند. معمـولا خانه های اوقـات فـراغـت دوره هایی را نیز ترتیب می دهـند که نوجـوانـان می توانند رقـص، بازی در نمایش و عکس گرفتن را بیاموزند. برای اطـلاع از آنچـه دراین زمینه وجود دارد، با کمون خود تماس بگیرید و یا به وبسایت کمون مراجعه کنید.

سرمایه گذاری برای نوجوانان

علاوه بر خانه های اوقات فراغت، در بسیاری از کمون ها اقدامات ویژه ای نیز برای نوجوانان انجام می شود. شاید باشگاه های نوجوانان یا اماکن ملاقات وجود داشته باشد که در آنها نوجوانان بتوانند باهم دیدار کرده و از امکان ایجاد یک پروژه یا تشکیل گروه های مختلف برخوردار شوند. برای اطلاع از آنچه دراین زمینه وجود دارد، با کمون خود تماس بگیرید و یا به وبسایت کمون مراجعه کنید.

عکس: یونِر

انجمن های ورزشی

انجمن های ورزشی برای بسیاری از کودکان و نوجوانان در سوئد مهم هستند. آنها دراین انجمن ها می توانند ورزش های مختلفی مانند فوتبال، اسب سواری و شنا را تمرین کنند. تحقیقات علمی نشان می دهند که حال نوجوانانی که ورزش می کنند بهتر است و دیدگاه مثبت تری نسبت به آینده دارند. این نوجوانان استرس کمتر و دوستان بیشتری دارند.