بیمه های اجتماعی

آخرین به روز رسانی: 4 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

بیمه های اجتماعی بخش مهمی از سیستـم رفاهی در جامعـه سوئد است. این بیمه از خانواده ها، کودکان، توانخواهان، سالمندان و هنگام بیماری یا آسیب دیدگی ضمن کار، پشتیبانی مالی خواهد کرد.

درمــورد حــق شمـــا بــرای داشتــن بیمــه اجتمــاعـی، صنــدوق بیـمــــه (Försäkringskassan) تصمیم می گیرد. صندوق بیمه یک نهاد دولتـی ست که در تمام کشور وجـود دارد. پرداخت کمک هـزینه ها نیز توسـط صنـدوق بیمه انجام می شود. سازمان بازنشستگی پرداخت حقوق بازنشستگی و کمک مالی به سالمندان را به عهده دارد.

هنگامی که برای نخستین بار درخواسـت کمک می کنید، صنــدوق بیمــه بررسی می کند که آیا شمـا از چنین حقــی برخــوردار هستید یا نه. چنــد نمونه از کمک هایی که می توان از صندوق بیمه درخواست کرد:

کمک هزینه مسکن

اگر دارای درآمد پایینی هستید و در سوئد ثبت احوال شده اید، شاید حق دریافت کمک از صندوق بیمه را داشته باشید. به این کمک، کمک هزینه مسـکن (bostadsbidrag) گفتـه مـی شــود. اگــر دارای فـرزنــد هستیــد نیز می توانید کمک هزینه مسکن درخـواست کنیـد. موافقـت با پـرداخت کمک هزینه مسکن و میزان آن بستگی به تعداد افراد خانواده شما دارد. همچنین به این بستگی دارد که اجاره بهـای شما چقــدر است و چقــدر درآمد دارید. اگر بین ۱۸ تا ۲۴ سال سن دارید نیز از حــق دریافت کمک هزینه مسکن برخوردار هستید. مهم است که درصورت ایجــاد تغییری در درآمد خود، آن را به صندوق بیمه اطلاع دهید. اگر نه ممکن است به باز پرداخت کمک هزینه های دریافتی خود محکوم شوید.

حقوق والدین

اگر فرزند دارید یا قرار است صاحب فرزند شوید، کمک هزینه هایی برای شما وجود دارد. اگر باردار هستیـد و کارتان سنگـین است و نمـی توانیــد وظایـف کاری خــود را تغیــیر دهیـد، حــق داریــد که حقــوق بارداری (graviditetspenning) دریافت کنید.

هنــگامــی که صـاحـب فـرزنـدی می شــویـد، حـق داریــد حقــوق والدین (Föräldrapenning) و حقوق موقت والدین (tillfällig föräldrapenning) دریافت کنید. حقوق والدین به شما اجـازه می دهـد که به مــدت ۴۸۰ روز نزد فرزندتان در خانه بمانیـد و برای آن پـول بگیرید. شمــا همچنـین وقتـی که بخاطر بیماری فرزندتان به سرکار نمی روید و نزد او می مانیـد مـی توانیـد حقوق دریافت کنید. این حقوق تا ۱۲ سالگی فرزند، قابل دریافت است.

همۀ والدین، حق دریافت کمک هزینه فرزند (barnbidrag) را نیز دارند. مبلغ این کمک هـزیـنه ۱۲۵۰ کرون است و هـر مـاه تا ۱۶ سالگـی فرزند پرداخت می شود. اگر بیش از یک فرزند داشته باشید، به شما کمک هزینه فوق العاده فرزند پرداخت خواهدشد. به آن کمک هزینـه تعـدد فرزنـد گفته می شود. اگر والدین سرپرستی مشترک فرزند را بر عُهده داشته باشند می توانند کمک هزینۀ فرزند را باهم تقسیم کنند.

اگر دارای فرزندی توانخواه هستید، از حق دریافت برخی کمک هزینه ها برخوردار می شوید. والدینـی که دارای فرزند توانخـواه هستنـد، می توانند کمک هزینه نگهداری از فرزند (vårdbidrag) درخواست کنند.