آیا چیزی که معرف سوئد باشد وجود دارد؟

آخرین به روز رسانی: 22 8 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

بیان آنچه که فرهنگ سوئدی را نشان می دهد و یا آنچه که معرف سوئد است، آسـان نیست. تمـام گروه های مـردم در جهـان دارای معیـارهـایــی فرهنگی هستنـد که میــان آنها ایجــاد تعلــق می کند. برخــی ویژگی ها می توانند بین فرهنگ های مختلف مشترک باشند، اما لازم نیست که تمام اعضای یک گروه آن را داشته باشند. آنچه که برای یک شخص معرف سوئد محسوب می شود، نیازی نیست که برای دیگران نیز باشد.

قومیت آغازین سوئدی ها از قوم ژرمن است. امروزه سوئدی ها دارای اصل و ریشه های متفاوتی هستند. آنچه که بیش از همـه درمیـان سـوئـدی ها مشترک است، زبان سـوئـدی است. این یـک زبان هنـدو اروپایی و ژرمن است که توسط حدود ده میلیون نفر، بیشتر در سوئد، اما بخشی نیز در فنلاند تکلم می شود. زبان سوئدی شبیـه به زبان های نروژی و دانمارکی است و بیشتر مردم این سه کشور زبان یکدیگر را می فهمند.

فرهنگ ها با گذشت زمان دچار تغییر می شوند و از عوامـل مختلفی در جامعه تاثیر می پذیرند. فرهنگ سوئدی از پدیده های زیادی در جامعـه تاثیر گرفته و می گیرد. نمونه هایی از عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ سوئـد صنعتی شدن، شکوفایی رفاه اجتماعـی، جدایی دین از دولت و گسترش فردیت است. اینها و عوامـل بسیـار دیگر بر چگونگی برخـورد با جهـان پیرامون، آمیزش با دیگران و درک جامعه تاثیرگذاشته اند.

یک فرهنگ از جمله موارد اندکی اینگونه پیچیده و متنوع است. دراینجـا چند عامل که بسـیاری آنها را معـرف سوئد و نشانه ای برای فرهنگ سوئد می دانند، توضیح داده می شود. این بدان معنا نیست که همه مردم در سوئد باید با آن موافق باشند یا خود را در این توضیح ها به جا بیاورند.

نگاه به قدرت دولتی و اعتماد به ادارات در سوئد

در سوئد اعتمادی نسبتا قوی نسبت به دولت و نهادهـای آن وجـود دارد. در یک جامعه فردگرا، نیاز به طرفی قوی وجود دارد تا بتواند مانند امنیتی که برای نمونه، خانواده در یک جامعه جمع گرا ایجاد می کند، عمل کند. در سوئد، این دولت است که چنین نقشی را دارد. مـردم سوئـد به مـیزان نسبتا زیـادی به تصمیمات دولت، دستگاه قضایی و به کارمنـدان اعتمـاد دارند. این را تاحدی می توان با ساختار دولت که دموکراتیک بوده، توضیح داد. این رونـد به صـورت عمـده ای با جنبش های مردمـی آغازشد، مانند جنبش کارگران، جنبش زنان و جنبش ضد نوشیدن مشـروبات الــکلی که تمام مردم را در سوئد علاقمندکرد.

تاثیرات اقلیمی

وضعیت هوا به نظر می رسد که به شکل های مختلفی بر فرهنگ سـوئـد تاثیر گذاشته است. زمستان طولانی و تاریک باعث شده تا مردم در بیرون از خانه ها چندان با یکدیگر دیدار نکنند. بسیــاری از مـردم درعــوض در خانه، کافه و یا رستــوران همدیگر را می بینند. اما برای بسیـاری از مردم دوره زمستان به این معنی است که دوستانشان را کمتر از تابستان ملاقات می کنند. با آمدن تابستان، تغییرات زیادی روی می دهد. مردم بیشتر در بیرون از خانه ها به سر می برند و با دوستانشان نیز خیلی بیشتر از دوره زمستان دیدار می کنند.

عکس: Colourbox

طبیعت

آنچه که بسیاری از مردم در آن اشتراک دارند، عـلاقــه و نزدیکی به طبیعت است. حق همگانی استفاده از طبیعت، قانونی ست که امکان می دهد مردم آزادانه از طبیعت سوئد استفـاده کنند، صرف نظر از این که در مالکیت چه کسی است. طبیعت و حق همگانی استفـاده از آن به درستی نشـانـه هـای مهمی از هویت سوئـدی هستند. سوئــد از نقش مهم و چشمگیری نیز در سطح بین المللی در مسائل زیست محیطی برخوردار است.

دین در سوئد

مسیحیت مدت زیادی در ســوئـد قوی بود و جامعـه سوئـد بر معیارهای مسیحی لوتری بنا شده است. یک معیار، درک این امر است که چه چیزی در زندگی درست و صحیح است. بسیاری از مراسم و اعیاد سوئد از دین سرچشمـه می گیرند مانند تسجـیـل، غسـل تعمیـد، ازدواج و خاکسپـاری. سـوئـد امـروزه یکی از سکـولارترین (جـدایی دین از دولت) کشـورهـای جهان است. معرف یک جامعـه ی سکـولار بیش از هر چـیز این است که کشور، قوانین خود را بر پایه مذهب و باورهای عقیدتی تنظیم نمی کند، بلکه در مسائل عقیدتی بی طرف است. سکولاریسم به این معناست که جامعه باید بر ارزش های انسان دوستانه استوار بوده و باورهای مذهبی تنها یک مسئله ی شخصی باشد.

حدود ۶۰ درصد مردم سوئد عضو کلیسای مسیحی سوئد هستند. اما تقریبا تعـداد کمی از آنهـا در مراسـم نیایش کلیسـا شرکت می کنند. ۴۵ درصد از کودکانی که در سوئد متولد می شوند، در کلیسای سوئد غسل تعمید داده می شوند. بیش از نیمی از مردم سوئد در خارج از کلیسـای سـوئـد ازدواج می کنند. حدود ۷۵ درصد خاکسپاری ها در کلیسا انجام می شود.

در ســوئــد اعتقــادات مذهــبی زیادی بجـز مسیحیت پروتستانی وجــود دارد ازجمـلــه اســلام، هنــدو، یهــودی، بودایــی، بهـایـی، آســا، شمنـی و بنیادهای کاتولیک و ارتودوکس.

آتئیسم (خداناباوری) اندیشـه ای ست که برپایـه این نظریـه ساخـته شده که قدرت های فوق طبیعی مانند خدا وجود ندارند. اگنوستیسیسم (ندانم گرایی – لاادری گری) اندیشه ای ست که ادعا می کند که نمی توان فهمید آیا خدایی وجــود دارد یا نه. بسیـاری از خـداناباورها و ندانم گراها نظـر مثبتی نسبت به سکولاریسم دارند.

مشروبات الکلی

سوئد دارای فرهنگی طولانی در نوشیـدن مشروبات الکلی است. از عصـر سنگ، مردم در سوئد نوشیدنی های دارای الکل تولیـد کرده اند و بیش از همه مشروبات سنگین الکلی. هوای سوئد بسیار سرد است و برای کشت انگور مناسب نیست، اما درعـوض برای کشت سیب زمیـنی و غـلات، که از مواد عادی در مشروب و عرق هستند، مـناسب است. در اواسـط قرن نوزدهم، هر یک نفر در سـوئـد درسال ۵۰ لیتر مشروب سنـگین مصـرف می کرد. در این دوره در واکنش به چنین میزان بالایی از مصرف مشروبات الکلی، جنبش ضد نوشیدن مشروبات الکلی تشکیل شد. بسیاری از مردم با مـشاهـده آسیب هایی که الکل وارد می کرد، سـازمـانی را ایجـاد کردند تا بتوانند دیگران را به نوشـیدن کمتر الکل ترغیب کنند. این فعـالیت به جنبش ضد نوشیدن مشـروبات الکلی معروف شد. از آن زمان، مشروبات الکلی یک مسئله سیاسی مهم در سوئد بوده است.

نطر سوئدی ها در باره وقت و زمان

در سوئد سر وقت حاضر شدن، مهـم است. اگر شما قرار گذاشته اید که کسی را در ساعت ۱۴ ملاقات کنید، او حساب می کند که شما در ساعت ۱۴ خواهید آمد. از نظر بسیاری از مردم دیر آمدن نوعی بی احترامی به دیگران است.