عیدهایی که در طول عمر هر کس برگزار می شود

آخرین به روز رسانی: 22 8 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

غسل تعمید

۴۵ درصد کودکان در سوئد، در کلیسای سوئد غسل تعمید داده می شوند. این نیز معمـول است که پدر و مـادرهـا جشنـی برگزار می کنند و در آن جشن به فرزند خـود نامـی می دهند. این جشن مراسم نامگذاری نامیده می شود. اغلب مـردم برای مراسـم غسـل تعمیـد و نامـگذاری، جشنی با بستگان و دوسـتان خـود در خانـه برپا می کنند. مهمانان نیز هدایایی به کودک می دهند.

مراسم تایید و تثبیت (Konfirmation)

تایید و تثبیت یک باور مسیحی است. این مراسمـی است که در کلیسا برای نوجوانان و برای تایید غسل تعمید آنها برگزار می شود. بیشتر مردم در سن ۱۴ سالگی تایید و تثبیت می شوند. در گذشته نسبت به امروز، معمول تر بود که نوجـوانان تاییـد و تثبیت شونـد. بیشتر خـانـواده ها پس از برگزاری مراسـم در کلیسـا، جشنی نیز برای بستـگان و دوستـان برپا مـی کننـد. کسی که تـاییــد و تثبیـت شـده اسـت نیز هـدایـایـی دریافت می کند.

عکس: یونِر

زدواج

بسیاری از کسانی که ازدواج می کنند، برای بستگان و دوستان خود جشن می گیرند. مهمانان معمولا در مراسم عقد نیز حضور دارند. پس از مراسم عقد، صرف شام و سپس جشن و پایکوبی برگزار می شود. عروس و داماد معمولا هدایایی نیز از مهمانان دریافت می کنند.

خانواده روز تولد را جشن می گیرد. عکس: Colourbox

سالگره ها

بسیـاری از مـردم در سـویـدن سالگرۀ خـود را تجلیـل میکننـد. اطفـال که سالگرۀ خود را میگیرند معمـولاً برای دوستـان خـود محفـل برگزار میکنند. اطفال در محفل سالگره معمولاً بازی میکنند و کیک میخورند و طفـل که جشن تولد اوست تحفه دریافت میکند. جوانان نیز سالگرۀ خود را تجلیـل میکنند. دوستان نزدیک و خویشاوندان معمولاً برای شخصیکه جشن تولد اوست تحفه میدهند. بسیـاری از افراد وقتی سن شان به یـک عـدد جفت بطور مثال 50 میرسد جشن فوق العادۀ برگزار میکنند.

مراسم تدفین

وقتی شخصی میمیرد معمولاً مراسم تدفین وی در کلیسا یا عبادتگاه برگزار میـگردد. عبادتگاه یک تعمیر یا اتاق خـورد بوده که میتواند بجـای کلیسـا مورد استفاده قرار گیرد. فامیل و دوستان نزدیک معمولاً در مراسم تدفین شرکت میکنند.