همپیوستگی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 25 1 2019

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

احساس همپیوستگی در جامعـه به مـیزان وابستـگی فـرد بستگی دارد. و این بدان معناست که همگی بخشی از جامعه سوئد را تشکیل می دهند. پیوستن افـراد مختلـف به جامعـه و ارتبـاط میـان آنان همـگی نشــان از وابستگی افشار جامعه به یکدیگر است.

در سوئـد دولت مسئولیت تعیین خط مشی سیاست همپیوستگی کشـور را به عهـده دارد. دولت مایل است که همـه بتواننـد عضـوی از جـامعـه محسوب شوند، بی آن که به محل تولد و پیشینه قومی آنها توجه شود. به همین خاطر دولت کمک های فوق ‌العـاده ای دراختیار مهاجران تازه وارد در سـال های اول ورود آنهـا به سوئد قرارمی دهـد. هـدف از این کار این است که آنها بتوانند شروع خوبی در سوئد داشته باشند و از امکانات لازم برای یک زندگی مستقل برخوردار شوند.

استقرار پناهندگان تازه وارد

در سوئد حمایت ویژه ای برای شما که ۲۰ سال تمام دارید (اما هنوز ۶۵ ساله نشده اید) و تازه وارد هستید و از اجازه اقامت به عنوان پناهنده، (پناهنده سهمیه ای)، نیازمند پناه یا خویشاوند یکی از این پناهنـدگان برخوردارید، وجود دارد. در اینصورت می توانید در برنامه استقرار نامنویسی کرده و کمک هزینه استقرار دریافت کنیـد. یک شخص تازه وارد، یک پناهنده یا مهاجر است که جدیدا به سوئد آمده ‌است.

دراداره کاریابی به شما کمک می شود تا کار خود را به دست بیاورید. عکس: یونِر

برنامه استقرار

اداره کاریابی یکی از نهادهایی ست که به پناهندگان و مهاجران تازه وارد برای ورود به جامعه کمک می کند. اگر به گروهی تعلق دارید که از حـق شرکت در برنامه استقرار برخوردار است، می توانید با یک مشاور استقرار در اداره کاریابی درمورد شرایط مورد نیاز برای یافتن کار، گفتگو کنید. برای شما برنامه ریزی می شود که شامل فعالیت های مختلف است که به شمـا در راه یافـتن کار کمک می کند. محتـوای این برنامـه ریزی به نیازهـای شما بستـگی دارد اما باید حداقل آمـوزش زبان سوئدی برای مهاجـران (SFI)، اقدامات آمـاده سـازی برای کار (برای مثال کارآموزی، و تصدیق مدارک تحصیلی و سوابق کاری) و آموزش اجتمـاعی جهت دادن اطـلاعات اولیه در مـورد سوئد به شما را دربر داشته باشد. مبنای کار آنست که فعالیت های برنامه ریزی شده برای شما تمام وقت باشند که به معنی ۴۰ ساعت در هفتـه است. مدت زمان شرکت شما در برنامـه استـقرار معمـولا ۲۴ ماه راست. اگر به طور نیمه وقت در مرخصـی نگهداری از فرزند بسر می برید آن بخش از برنامه را که از دست داده اید، البته به مدت حداکثر ۱۲ ماه می توانید جبران کنید.

هدف از برنامه استقرار آن است که شما بتوانید هرچه سریع تر زبان سوئـدی یاد بگیرید و کاری پیدا کنید تا بتوانید زندگی خود را اداره کنید.

کمک هزینه استقرار

کمک هزینه استقرار پولی است که شما درصورت پیگری برنامه ریزی خود در برنامۀ استقرار دریافت می کنید. کمک هزینـه استقـرار برای همـه یـکسان است، بدون توجه به این که در کجـا زندگی می کنید. برای دریافت کمک هزینه کامل، باید فعالیت های برنامه ریزی شده را به صورت تمـام وقت اجرا کنید. اگر همزمان با شرکت در برنامه استقرار و دریافت کمک هزینه کار کنید، به مقداری که از کار خود دستمزد می گیرید از مبلـغ کمک هزینه استقـرار شمـا کم می شود. کسی که از حق دریافت کمک هزینه استقـرار برخوردار باشد اگر در خانه خودش تنها زندگی می کند می تواند کمک هزینه مسکن نیز دریافت کند. در شرایط خاص، بطور مثال اگر دارای فرزند باشید می توانید پول فوق العاده و کمک هزینۀ مسکن دریافت کنید. تصمیم گیری در این موارد با صندوق بیمه های اجتماعی است.

ترک وطن و آمدن به کشوری جدید

رک وطـن و آمدن به کشـوری جدید می توانـد دربردارنده دشواری ها و چالش هایی باشد. ممکن است شما حوادث شوک آوری را از سر گذرانده باشید و خـانـه، دارایی، دوستان نزدیک و بستـگانتان را در کشور خود از دست داده باشید. آموختن یک زبـان جدیـد، یک نظام اجتماعی جدید و یک فرهنـگ جـدیـد، کار آسانی نیست. این یـک امر عـادی ست که فرار شخصـی را گرفتار بحران می کند. بعضی ها ممـکن است هنـگام دریافت اجازه اقامت احساس خوبی نداشته باشند.

اگر احسـاس خـوبی ندارید می توانیـد کمـک های حرفـه ای دریافت کنید. برای کسب اطلاعـات بیشتر به یک درمانگاه مراجعه کنید. اگر یک برنامه استقـرار دارید مـی توانیـد با مشاور استقرار خـود در اداره کاریابی بـرای اطلاعات بیشتر درمورد این که برای دریافت کمـک باید به کجـا مراجعـه نمایید، گفتگو کنید.