سوئد در قرن بیستم

آخرین به روز رسانی: 11 11 2021

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

ایجاد دموکراسی

در آغاز قرن بیستم، مهـاجرت مردم از روستاها به شهرها ادامـه داشت. از شمار کشاورزان کاسته و بر شمار کارگران افزوده شد. شمار بیشتری از مردم خواستار حق رای در انتخابات شدند. در سـال ۱۹۰۷ تمــام مردان بالای ۲۴ سال از حق رای دادن برخوردار شدند. پارلمان سوئد در سـال ۱۹۱۹ و برای نخستین بار حق رای دادان را به زنان و مردان بطور مسـاوی داد. در اواخر قرن نوزدهم، کارگران با یکدیگر سازمان های صنفی بزرگی را تشکیل دادند. این سازمان ها خواستـار بهبـود شرایط کاری و افزایش حقوق کارگران بودند که گاهی موفــق نیز می شدند. برای اعتراض به ناعادلانه بودن شرایط کار، کارگران گاهی دست از کار می کشیدند و اعتصاب می کردند. در سال ۱۹۰۹ اعتصـاب بـزرگی انجـام شـد که ۳۰۰۰۰۰ کارگر در آن شـرکـت داشـت. این حادثه مهمی بود برای گسترش حقوق کارگران و دموکراسی.

جنگ اول جهانی و دوره میان دو جنگ

در جنگ اول جهانی در آغاز سال ۱۹۱۴ کشورهای اسکاندیناوی با امضای پیمانی، اعلام بی طرفی و عدم دخالت در جنگ کردند. جنگ جهانی دوم بین سالهای ۱۹۱۴ – ۱۹۱۸ بوقوع پیوست.

در سال ۱۹۲۲ نخستین مرکز علمی مطالعات نژادی در جهان در کشور سوئد تاسیس شد. این مرکز به بررسی تفاوت نژادی میـان بشر می پرداخت. از این رو مرکز ملی بیولوژیک نژادی نـام گرفت. این مرکز در سال۱۹۳۴ در تصویب قانونی دست داشت که بر اساس آن هزاران نفـر به این عنوان که نژاد پست دانسته شدند، بر خـلاف میلشـان نازا شـدنـد. با رشد نازیسـم در آلمـان، نژاد پرستی علمی مورد انتقاد جـدی قرار گرفت. در جـریان دو جنگ جهانـی این اندیشه که انسانها بر اساس ریشه و نژادشان ارزشهای متفاوتی دارند پیامدهای سیاسی و انسـانی وحشتنـاکی از خـود در سراسر اروپا به جای گذاشت.

در سال ۱۹۳۱ رکود اقتصادی به سـوئـد هم رسید. این رکود در سال ۱۹۲۹ با بحرانی در بازار سـهام نیویورک آغـازشد و سپس به تمـام جهان گسترش یافت. این بحران باعث بیکاری، اعتصـابات و تظاهـرات شـد. دراین دوره سوئد از بیمه بیکاری بهتر و حق داشتن مرخصی برخوردارشد. بازنشستگان حقوق بازنشستگی بهتری دراین دوره به دست آوردند.

در دهـه ۱۹۳۰ زندگی برای زنانی که فـرزند داشتنـد بهـتر شـد. زنانی که دارای فرزنـد بودند از بهداشت و درمـان و پـول بیشـتری برخـوردارشدند. دلیل این امر خواست دولت سوئد برای زاد و ولد بیشـتر بود. زنان، دیگر نیازی به پرداخت هزینه زایمـان در بیمارستان نداشتند. دولت حتـی مراکز درمـانی برای کودکان و خانه های مناسب تری برای خانواده های بچـه دار احداث کرد. کارفرمایان دیگر نمی توانستند زنان باردار را اخراج کنند.

توافق میان طرفین بازار کار

تغییرات بزرگی نیز در بازار کار روی داد. از آغاز قرن بیستم تا دهه ۱۹۳۰ معمول بود که کارفرما و کارکنان درمورد دستمزد، سـاعـات کار و چگونگی محل کار با یکدیگر مشاجره کنند. اما در سال ۱۹۳۸ LO (اتحادیه سراسری کارگران) و SAF (اتحادیـه سراسری کارفرمایان) تـوافـق کردند که چـگونـه همکاری کنند و چگونه در آینده با هم به توافق برسند. آنهـا قراردادی به نام قرارداد سالتخوباد (Saltsjöbadsavtalet) امضا کردند. همکاری میان کارفرمایان و کارکنان برای رشد اقتصادی سوئد بسیار مهم بوده است.

جنگ دوم جهانی

جنگ دوم جهانـی در سال ۱۹۳۹ آغـاز شد. دراین جنـگ هیتلر و نازی ها بیش از پنج میلیـون یهودی و صدهـا هـزار کولی، کمونیست، همجنسگرا و افراد کم توان را کشتند. هنگامـی که جنـگ دوم جهـانی آغـاز شد، سـوئـد با نوشتن قراردادی اعلام بی طرفی و عدم دخالت در جنگ را کرد. سوئـد به پناهجویانی از دانمارک، نروژ و کشورهای بالکان کمک کرد. سوئد ۷۵۰۰ یهودی دانمارکی را پذیرفت که در غیر این صورت به آلمان فرستاده می شدند.

سوئد در طول جنگ و بعد از آن، مورد انتقاد قرارگرفت که بی طرفی خود را حفظ نکرده و ازجمله به نازی ها اجــازه نقل و انتقال سرباز و سلاح از خاک خود داده است.

پس از جنگ دوم جهانی، بسیاری از کشورها به اتفـاق، سازمان ملل متحد FN را تشکیل دادند تا از بروز جنگی جدید جلوگیری کنند.

اروپا پس ازجنگ دوم جهانی

پس از جنگ دوم جهانی، اروپا به دو بخش اروپای شرقی و اروپای غربی تقسیـم شد. اروپای شرقی زیر نـفوذ کمــونیست ها قــرارگرفت و اتحـاد جماهیر شوروی بیشترین قدرت تصمیم گیری را داشت.

اروپای غربی و آمریکا ناتو را بنیان گذاشتند که یک سازمان نظامی و برای دفــاع از اروپـای غربی در برابر کمونیسم بود. اختـلاف و تهدید هایی که میان شرق و غرب وجود داشت به جنگ سرد معروف شد.

سال ۱۹۶۱ دیوار برلین در آلمـان ساخته شد تا از فرار مردم آلماـن شرقی که در دوره جنگ سرد یک دیکتاتوری کمونیستی بود و مردم مجاز به ترک کشور نبودند، جلوگیری شود. پیش از ایجـاد دیـوار برلین بسیاری از مردم از برلین شرقی به برلـین غربی گریختنـد. برای متوقف کردن فـرار مـردم، دولت آلمـان شرقی در مـاه اوت سال ۱۹۶۱ این دیـوار را سـاخت. دیـوار برلین نمادی برای تقسیم اروپا در دوره جنگ سرد است. این تقسیم بندی تا سال ۱۹۸۹ که دیوار برلین فروریخت، ادامـه داشت. این اتفـاق، سقوط دیوار برلین نام گرفت.

دیوار برلین عکس: Colourbox

سوئد از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۰۰

سـوئـد در دهه ۱۹۶۰ از وضعیت اقتصـادی خوبی برخـوردار بود. نگهداری از کودکان، نظام درمانی و نگهداری از سالمندان توسعـه یافت. کارمنـدان و کارگران از حق چهار هفته مرخصی برخـوردار شدند. سوئد به کشـور مدرنی تبدیل شد که می توانست به شهرونـدان خود زندگی خوبی بدهـد. امنیت و امکانات به دست آوردن غذا، مسکن و کار وجود داشت. این امنیت معمولا رفاه سوئدی (svenska välfärden) نامیده می شـود. در سـال ۱۹۷۴ قانون جـدیـدی به تصویب رسید که تاکید می کرد تمـام قـدرت دولتی باید نشئت گرفته از مردم باشد. پادشاه هنوز بالاترین مقام کشور و رئیس دولت بود، اما تمام امور سیاسی باید توسط دولت و پارلمان انجام می شد.

کارل گوستاو شانزدهم، نخستین پادشاه سـوئـد پس از تصویب این قانون جدید شد. درسال ۱۹۸۰ تغییراتی در این قـانـون داده شـد تا یک زن نیز بتواند وارث سلطنت شود. به این ترتیب شاهزاده ویکتوریا به جای برادر کوچک ترش کارل فیلیپ به ولیعهدی رسید.

در سـال ۱۹۷۹ بهای نفت افزایش یافت. کشورهـای عضـو اوپک (سازمـان کشورهای صادرکننده نفت) چنین تصمیمی را گرفته بودند. با افزایش بهای نفت، کشورهای غربی با بحران اقتصادی روبرو شدند.

در سال ۱۹۸۶ نخست وزیر سوئد، اولوف پالمه به قتل رسید. قاتل او هنوز شناخنه نشده است.

آغاز دهه ۱۹۹۰ دوره ی نگران کننده و پرتنشی در اروپا بود. سوئـد دچار بحران بانکی و پولی شد. بسیاری از مردم بیکار شدند. شرکت های زیادی تعطیل و وضعیت اقتصادی کشور بدتر شد.

در سال ۱۹۹۴ مردم سوئد در یک همه پرسی به عضویت در اتحادیه اروپا EU رای مثبت دادند.

وزیر امورخارجه، آنا لیند در سال ۲۰۰۳ به قتل رسید. قاتل او زندانی ست.

در قرن بیست و یکم چـند بحران اقتصـادی رخ داده که تاثیرات زیادی بر اقتصاد جهانی گذاشته است.

حدود سال ۲۰۰۰ دنیای فن آوری اطلاـعات با حـادثه ای روبرو شـد که به ورشکستگی شرکت های زیادی که دراین زمینه فعالیت می کردند انجامید. دلیل آن نیز سوداگری های افراطی بود که باعث سقوط سهام شد.

حدود سال ۲۰۰۸ یک بحـران مالی به دلیـل ورشکستـگی در بازار مسکن آمریـکا پیش آمد. این بحـران باعث شد که بسیـاری از کشـورها (ایسلند، یونان، اسپانیا) تا مرز ورشکستگی پیش بروند، بحرانی که تاثیرات آن هنوز باقی ست (۲۰۱۷).

سال ۲۰۱۰ بحرانی مالی در اروپا پیش آمد که هـنوز ادامـه دارد (۲۰۱۷). ایـن امـر بـاعـث شـد تا مخـارج بسیـاری از کشـورهــای اتحادیه اروپا از درآمدهایشان بیشتر شود و بحران از کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال به قبرس، ایتالیا و ایرلند نیز انتقال پیدا کند.