فصل ششم - تاثیر گذاری در سوئد

آخرین به روز رسانی: 11 11 2021

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است. فصل ششم را دانلود​ کنید​​​​

دراینجا درباره چگونگی شیوه حکومت سوئد واتحادیه اروپا توضیح داده میشود. شما میتوانید درمورد دموکراسی درتئوری وعمل واینکه نظرات وعقاید به چه صورتی درجامعه شکل گرفته بیشترمطالعه کنید. اطلاعاتی هم پیرامون چگونگی برگزاری انتخابات وجود دارد.