"دموکراسی میان انتخابات و زندگی روزمره

آخرین به روز رسانی: 5 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

این که هـر فردی بتوانـد نظـر خـود را به روش های مختلف بـه جـز رای دادن در انتخابات عمومی بیان کند مهم است.

مـردم باید شرایـط لازم را برای مشاهده، شراکت و تاثیر گذاری در پروسه های تصمیم گیری سیاسی حتی در زندگی روزمره خود داشته باشند. این امر از طریق مثـلا تمـاس با سیاستمداران، جمع آوری امضا‏ و یا تظاهرات میسر می شود.

شما باید بتوانیـد در تصمیماتی که مربوط به شما و زندگیتان است نقش داشته باشیـد. در دهه های اخیر سعی بسـیـاری شده که مشارکت و ایفای نقش در تصمیم گیری در زندگی کاری، مدارس، خانواده، انجمن هاو مناطق مسکونی افزایش یابد.

افـزایش امـکان نفوذ و تاثیرگذاری در زنـدگـی کاری به ایـن معنــی ست که شرکت ها و سازمان هاسعی می کنند که تمام کارکنان در امـور مربـوط به محـل کار مشارکت داشتـه باشند. همـه باید از امـکانات مشـابه برای تأثیر گذاری در محل کار برخوردار باشند. ولی کماکان این رئیس است که تصمیمات مهم را اتخاذ می کند.

افزایـش مشارکت و ایفای نقش در تصمیم گیری در مـدارس به این معنـی است که سعـی می شود به کـودکان طرز تفکر انتقـادی و قبول مسئولیت فردی آمـوختـه شود. آمـوزگار همه تصمیمـات را نمی گیرد. دانش آمـوزان می توانند مشارکت داشته و در برنامه ریزی آموزشی شرکت کنند.

افزایش ایفای نقش در تصمیم گیری در خـانـواده می تواند به این معنـی باشد که می خواهیم کودکان به انسان هایی مستقل و با اعتمـاد به نفس تبدیل شوند. بسیــاری از والدین با فرزندان خود برنامه ریزی می کنند و اجازه می دهند آنان در تصمیمات خانواده مشارکت داشته باشند.

روش کار بسیـاری از انجمــن هـا در سـوئـد از مـدت ها قبـل بـه صـورت دموکراتیک بوده است. آنها برای مثال مقرراتی درمورد برگزاری جلسات و انتخاب هیئت رئیسه دارند. مهم است که کلیه اعضا بتوانند رأی بدهند. رأی هریک از اعضا با ارزش است.

دموکراسی در منطقه مسکونی به این معنی ست که ساکنان یک منطقه در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشنـد. آنهـا مثـلا می تواننـد در باره چیزهایی که در یک ساختمـان به طور مشترک استفاده می شود، تصمیم گیری کنند.