پیشرفت دموکراسی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 5 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

اتفاقات گوناگون در سوئد بر رشد دموکراسی تاثیر گذاشته و از آن کشوری ساخته که امروزه می بینیم. چند واقعه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اهمیت خاصی در این تحـولات داشـتهو شالوده یک سوئد پیشرفته و مردم سالار را بنا کرده اند.

نظام حکومتی ۱۸۰۹

سوئد از قرن چهاردهـم دارای قوانــین کتبی بوده است. آن قانون اساسی که مبدا دموکراسی سوئد است، نظام حکومتی (Regeringsformen) نام دارد. نـظام حکومتی ۱۸۰۹ تاثیر زیادی بر پیشرفت و توسعــه دموکراسی داشت. طبق این قـانـون، قدرت دیگر تنها در دست پادشاه نبود، بلکه به چهار بخش تقسیم شد:

  • قوه مجریه به پادشاه واگذار شد.
  • قدرت اداره مالیات های پرداختی به پارلمان واگذار شد.
  • قوه ی مقننه بین پادشاه و پارلمان تقسیم شد.
  • قوه قضاییه به دادگاه های کشور واگذار شد.

با وجود این که قدرت طبق قوانین جدید این گونه تقسیم شده بود هنوز دموکراسی پیشرفته ای در سوئد وجود نداشت. اما این قوانین جدید راه را برای ادامه پیشرفت دموکراسی باز کردند.

آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی دین

قانون مربوط به نظام حکومتی سوئد از سال ۱۸۰۹باعث تقویت آزادی و حقوق شهروندان نیز شد. در سال ۱۷۶۶ قانون آزادی مطبوعات و آزادی بیان در سـوئـد تصویب شـد که بر اسـاس آن همه مردم حـق بیان افکار، نظرات و احساسات خود را به طور شفـاهی و یا کتبی دارند. قانـون سـال ۱۸۰۹ به شهروندان سوئدی این اجازه را نیز داد که دین خود را به دلخواه خود انتخاب کنند.

مدرسه مردمی عمومی

مدرسه مردمی عمومی (Allmän folkskola) در سال ۱۸۴۲در سوئد ایجاد شد. پیامد این امر، مدرسه اجباری برای همه کودکان بود. به همین خاطر تعداد کسانی که قادر به خواندن و نوشتن بودند افزایش یافت. این عامل پیش فرضی مهم برای توسعه دموکراسی در سوئد بود.

جنبش های مردمی و آزادی انجمن ها

جنبش های مردمی از قبیل نهضت مخالفت با نوشیـدن الکل، کلیسا هـای آزاد، جنبش زنان، نهضت های کارگری و احـزاب سیاسـی در اواخـر قــرن نوزدهم در سـوئــد رشـد کردند. این مسئلـه اهمیت زیـادی برای برپایی دموکراسی داشـت. از طریــق سازمانـدهی گروهـی مردم توانستند آسان تر نظرات خــود را در مــورد تحــولات دلخواهشان در جامعه بیان کنند. جنبش های مردمی به شهروندان یاد داد که چگـونه خود را سازمان دهی کنند و به آنان روش صحیح انجام جلسات و انجـام تغییرات را آموخت. سازمان های مختلف روی مسـائل مختلف کار می کردنــد. شرایــط کاری بهتر و حق رای بدون توجــه به درآمــد و جنسیت شهروندان از جملــه خواسته هایی بود که توسط جنبش مردمی مطرح شد.

در سال ۱۹۰۹حــق رای به اکثریت مردهــا در ســوئــد داده شد. در پی تصمیمی در سال ۱۹۱۹ زنان نیز حق رای دادن در رای گیری های مختلف از جمله انتخابات شورای شهر را پیدا کردند. از سال ۱۹۲۱ همه بزرگسالان، چه مرد و چه زن، حق رای در تمام انتخابات عمومی سوئد را یافتند.