نظام انتخابات سوئد

آخرین به روز رسانی: 5 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

پایه و اساس یک جامعـه دموکراتیک این است که مردم بتوانند نمایندگان خـود را از طـریق انتخـابات آزاد برگزینند. انتخــابـات بسیـار مهـم است زیرا مـردم پیـش از هـر چــیز از طـریـق انتخــابــات است که می توانند سیـاست هـای جاری در کشور را تعیین کنند.

انتخابات و رای دهندگان

شرکت انبـوه مـردم در انتخـابـات نشـانـه اطمینان آنها به سیاستمداران و نظام دموکراتیک است. برای این که پارلمان، شورای استانی و شورای شهر بتوانند به راستی نماینده عموم مردم باشند باید تعداد زیادی از کسانی که حق رای دارند در انتخابـات شرکت کنند. در سوئـد تقریبا ۸۶ درصد مـردم در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ آرای خود را در صندوق های رای ریختند. تعداد شرکت کنندگان در انتخابات شورای استانی و شـورای شهر چنـد در صد کمتر بود. وقتی که شمـا رای می دهید احتمـال این که فـردی که هم فکر شماست در تصمیم گیری های جامعه سهیم باشد، افزایش می یابد.

میزان شرکت در انتخـابـات در گـروه های مختلف مـردم متفــاوت است. افراد با درآمد و میزان تحصیلات کمتر در مقایسه با تحصیل کرده ها کمتر در انتخابات شرکت می کنند. تعـداد رای دهنــدگان جــوان هــم از مسن تر ها کمتر است. افرادی که خارج از سوئد به دنیا آمـده اند نیز کمتر در انتخـابات شرکت می کنند. تمایل به شرکت در رای گیری هابا مدت زمانی که یک فرد در سوئد زندگی کرده افزایش می یابد.

انتخابات عمومی

چهار نوع انتخابات عمومی وجود دارد:

  • انتخابات پارلمان
  • به هیئت مدیرۀ شورای استان/ناحیه
  • انتخابات شورای کمون
  • انتخابات پارلمان اروپا

شما هنـگام رأی دهی حزب مورد حمـایت خـود را انتخـاب می کنید. شمـا همچنین می توانید کنار نام فــردی که مــورد حمـایت شمـاست نیز ضربدر بزنید. یا آینکه نام دیگری را در برگه بنویسید که به آن رأی دهی فردی گفته می شود. شما می توانید در انتخابات مختلف به احزاب مختلف رای دهید.

نظام انتخاباتی در سوئد متناسب است. به این معنی که تعداد نمایندگان هر حزب در شوراهای مختلف بر اساس تعـداد آرایی که کسب کرده اند، تعیین می شود.

هر چهــار ســال یک بار انتخابات عمومی برای پارلمان، شورای استانی و شورای شهردر سپتامبر ماه برگزار می شود. این انتخابات در یک روز برگزار می شوند. انتخابات برای پارلمان اروپا هر پنج سال یک بار است و معمولا در ماه ژوئن می باشد.

همه پرسی

همه پرسی به سیاستمـداران در سطــوح مختلف کشــوری و یا منطقه ای این امـکان را می دهد تا از نظرات مـردم در رابطـه با یک مسئلـه سیاسی مطلع شوند. در سوئد دو نوع همه پرسی سراسری وجود دارد: همه پُرسی برای ارائـه به پارلمـان به عنــوان مشـاوره و یا همـه پُرسی برای مقـررات منـدرج در یک قانـون اسـاسی. همه پرسی یا رفراندوم مشـورتی الزام آور نیست. سیاستمـداران می توانند تصمیمی اتخــاذ کنند که بر خلاف نتیجه رای گیری باشـد. همـه پرسی در مـورد مسـائـل قانـون اسـاسی، همزمـان با انتخـابـات عمومـی برگزار می شود و همیشـه الزام آور است. این نـوع رفراندوم هرگز در سوئد برگزار نشده است.

در سـوئـد آخرین همـه پرسی ملی در سال ۲۰۰۳ انجـام شد. موضـوع آن رفراندوم این بود که آیا واحد پول یورو جایگزین کرون سوئـد بشود یا نه. مردم سـوئـد در این رفراندوم رای منفی دادند. در سطـح محلی هر سـال رفراندوم هایی در یک یا چند کمون برگزار می شود. می توان رفراندوم ملی مشورتی در ارتباط با این موضوع برگزار کرد، مشروط به این که ده درصد از واجدین رای دادن چنین چیزی را بخواهند( به این موضوع ابتکار عمل مردمی گفته می شود). همچنین در صـورتی که دو سـوم اعضـای شـورای شهر و یا استان مخالفت کنند ، نمی توان رفراندوم را برگزار کرد.

حق رأی

اتباع سـوئـد که به سن ۱۸ سالگی تمام رسیده باشند از حق رأی دادن در انتخابات پارلمان برخوردارند.

برای رأی دادن به پارلمان اروپا باید به سن ۱۸ سالگی تمام رسیده و تبعه یکی از کشورهای اتحادیه اروپا بود.

افراد بالای ۱۸ سال که در سوئـد به مدت حداقل ۳ سال ثبت احـوال شده باشند حـق دارند در انتخـابات کمـون و شـورای استانی رأی بدهنـد. برای شرکت در انتخــابــات کمــون و شورای استانی احتیـاج به داشتن تابعیت سوئد ندارید.

اداره برگزاری انتخابات قبل از انجام انتخابات برای همه کسانی که دارای حق رأی هستند کارت رأی گیری ارسال می کند. کارت رأی گیری به آدرسی که شما در آن ثبت هستیـد ارســال می شـود. برای رأی دادن بایــد مدرک شناسائی به همراه داشت.

در صورتی که دارای حـق رأی باشید خـود شمـا هـم می توانیـد برای یک مأموریت سیاسی انتخـاب شوید. یعـنی می توانید بعنوان نماینده پارلمان، شورای استانی و یا منطقه ای یا شورای شهر انتخاب شوید.

شمـا هنـگام رأی دادن حزب مــورد حمـایت خــود را انتخـاب می کنـیـد. همچنین می توانید کنار نام فـردی که مـورد حمایت شماست نیز ضربدر بزنید. در این صورت شما به یک شخص در آن حزب رای می دهید.

در سـوئـد رای دادن بصـورت سری انجـام می شـود. این بدان معناست که شمـا نیازی ندارید که به دیگران بگویید به چـه حزبی رای می دهید. برگزار کنندگان نمی توانند از حزبی که به آن رای می دهید با خبر شوند.

عکس: مارکوس لوندستت، یونِر

حد نصاب برای احزاب کوچک

برای این که یک حـزب بتواند وارد پارلمـان شــود باید حداقل چهار درصد آرای کل رای دهندگان و یا دوازده درصد آرای یک منطقه ی انتخاباتی را کسب کند. برای وارد شدن به شورای استانی یا ناحیه باید احـزاب حداقل سه درصد آرا را کسب کرده باشنـد. برای پارلمـان اروپا همـان حـد نصاب پـارلمـان یعـنـی چهــار درصـد صِـدق می کند. از سـال 2018 بـه بعـد در انتخـابـات شهـرداری هـا بایــد ۲تا 3 درصد آرای رای دهنـدگان را بدست آورد و این بستگی به دوایر انتخاباتی دارد.

در سوئد احزابی وجود دارند که در پارلمان کُرسی ندارند ولی در کمون ها و شوراهای استانی و منطقه ای دارای نماینده هستند.