عقاید سیاسی و احزاب

آخرین به روز رسانی: 11 11 2021

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

شما با رأی دادن حزب سیاسی مورد حمایت خود را انتخاب می کنید. یک حزب سیـاسی سازمـانی است تشکیل شـده از اعضایی با تفکرات مشـابـه که می خواهند بر امور جـاری کشـور تأثیر بگذارند. هر حزب دارای برنامه سیاسی است که نشان دهنده افـکار حزب در مورد چگونگی روند جامعه است. مبنای احزاب سیاسی که امروزه وجـود دارند تا حد زیادی بر اساس ایده هائی است که در قرن نوزدهم پدید آمدند.

لیبرالیسم

واژه لاتین Liber بــه معنــی آزادی است. لیـبرال هـای اولیـه (در قــرن هجدهم) از جملـه خواستار حراست از حـق و حقوق و آزادی های مردم بودند. آنها از جملـه می خواستند از آزادی بیان و انتشارات دفـاع کنند تا همـه بتوانند افـکار و احسـاسـات خـود را در سخنان و نوشته های خـود بیان کنند.

لیبرال ها همچنین می خواستند بخشی از عوارض خرید و فروش کالاها را نیز کاهش دهند. هدف آنان از این کار، افزایش بازرگانی میان کشورها بود. این امر می توانست اقتصاد را بهبود بخشیده و خطر جنگ را کاهش دهد.

محافظه کاری

واژه کنسرواتیو (Konservativ) از کلمه لاتین conservare گرفته شــده و معنی آن حفظ کردن و باقی نگه داشتن است. محـافظــه کاران اولیه (در قرن هجدهم) خواستار حراست از تاریخ کشور، آداب و سنن و دین بودند. آنان می خواستند قــدرت در دست پادشاه، کلیسـا و اشراف جـامعـه باقی بماند. در میـان ایده هـای قابل توجـه محـافظـه کاری می توان از مقـابلـه با تغییرات سریع در جـامعـه و حفظ سنت بر اساس خانواده و گروههای مذهبی نام برد.

سوسیالیسم

واژه سـوسیـالیســم از کلمــه یونـانـی socius به معنـای "رفیــق" گرفتـه شده است. سوسیالیست های اولیه (در قرن نوزدهم) مدافع حقوق طبقه کارگر بودند. آنها نمی خواستند کارخـانه ها و سایر سازمـان ها در مالکیت خصوصی قـرار داشته باشند بلکه در عوض می خواستند که مـردم باهــم مالک باشند. در میان ایده های قابل توجـه سوسیالیسم می توان از حداکثر برابری میان افراد و گروه های مختلف جامعه نام برد.

سایر ایدئولوژی های سیاسی

در قرن بیستم ایدئولوژی های جدیـد شروع به رشد کردند. نظرات موجود در آنها به گونه های مختلف بر تمام دنیا تاثیر گذاشته اند.

فمینیسم مــدت طولانی وجود داشته اما در طول قرن بیستم قوی تر شد. از نظر فمینیست ها این اشتباه است که قدرت مردان در جامعه بیشتر از زنان است. تلاش آنان بر این است که حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان را افزایش دهند.

اکولـوگیسـم بر این عقیـده است که بـایـد به انسـان به عنـوان بخشـی از طبیعت نگاه کرد. اکولوگیسم سیاسی بر پایه تلاش برای محیط زیستی بهتر و توسعه ای پایدار از نظر زیست محیطی بنا شده است.

ایـده هـای نـاسیـونـالیسـم یا ملـی گرایی بر گرد اشتراک ملـی دور می زنـد. خواست ملی گراهـا حفـظ ملیت، فرهنـگ و تـاریـخ است و با آمیزه ها و ترکیب های فرهنگی مخالفند.

فاشیسم و نازیسم در اوایل قرن بیستم بوجـود آمدند و این گونه استدلال می کنند که در یک جامعـه، قدرت باید در دست سیاستمداران و نخبـگان قوی باشد و نه منتخبان مردم. هم فاشیسم و هم نازیسم، ایدئولوژی های ملـی گرایـانــه هستنـد که فـرهنـگ خــود را شـایسـته تر و با ارزش تر از فرهنگ هـای دیگر می دانـند. نازیسـم در دهه ۳۰ در آلمـان و زمـانی که آدولف هیتلر کشـور را اداره می کرد، قـوی بـود. نازی هاجنگ جهانی دوم را آغاز کردند و میلیون هانفر از یهودیان، کولی هاو سایر افـرادی را که در سیاست کلی نازیسم نمی گنجیدند، کشتند.

احزاب سیاسی

احــزاب سیـاسـی نقـش دمـوکراتیـک مهمـی دارنــد و بـه رأی دهنـدگان گزینه هایی را برای رأی دادن در انتخابات آزاد داده و امـکان تاثیر گذاری و حس مسئولیت پذیری را در افـراد بوجـود می آورند. احـزاب از حمایت سیـاسی برخوردارند تا بتوانند بی آنکه نیـازی به سـازمـان های گـوناگـون کمک کننده داشتـه باشنــد، برای دراز مـدت برنامـه ریـزی کنند. احزاب می توانند از هیئت کمک هزینۀ احزاب حمایت مالی درخواست کنند. این حمایت مالی بابت کار سازمانی همگانی در احزاب درون و بیرون پارلمان داده می شود. نتایج انتخابات روی مقدار پولی که احزاب دریافت می کنند تأثیر دارد.

احزابی که هم اکنون در دوره انتخـابـاتـی 2022- 2018 در مجلس حضـور دارند عبارتند از: حزب مرکز (C)، حزب لیبرال ها (L)،حزب دموکرات مسیحی (KD)، حزب محیـط زیست (MP)، حزب میانه روها (M)، حزب سوسیال دموکراتها (S)، حزب دموکرات های سوئد (SD) و حزب چپ (V). پس از انتخابات در سپتامبر 2018 سوسیال دموکراتها و حزب محیط زیست دولت تشکیل داده اند. نخست وزیر استفان لوون از حزب سوسیال دموکراتها است (S).