چهار قانون اساسی سوئد

آخرین به روز رسانی: 5 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

برای پیش برد دموکراسی، به وجـود قوانین و مقـررات نیاز است. قوانیـن اسـاسی از مهـمترین قـوانیـن سـوئـد هستند. قـوانیـن اساسـی، زیربنـایی برای قوانین دیگر در جـامعـه هستند و چارچوب هـای نحـوه اداره کشور را مشخـص می کنند. این قـوانـیـن از دمـوکراسـی حفـاظت کـرده و ورای قوانین دیگر جــامعـه هستنــد. این بدین معنی است که محتــوای دیگر قوانین کشور نمی تواند در تضاد با قانون اساسی باشد.

برای تضمین استحکام این چارچوب، به صورتی که امکان انجام یک کودتا پس از انتخابات وجود نداشته باشد، این قوانین را به هر شکلی نمی توان تغییر دارد. برای تغییر قانون اساسی لازم است که پارلمان همـان تصمیم را دو بار اتخاذ کند. شرط دیگر این است که انتخـابات عمومی در فاصله بین این دو تصمیم برگزار شـده باشـد. هـدف دیگر این قـاعـده جلوگیری از تصمیمات عجـولانـه دولـت است. این مهلت، بـه همـه این فـرصت را می دهـد تا با دقت، تغییر قانون را سبک وسنگین کنند. قوانین اساسی از دموکراسی ما حفاظت می کنند. در سوئد چهار قانون اساسی وجود دارد:

  • نظام حکومتی (RF) در باره چگونگی اداره کردن سوئد است. نظام حکومتی کنونی در سـال ۱۹۷۴ تصویب شد. در این قانـون، مقررات مربوط به شیـوه کار دولت و چـگونـگی برگزاری انتخـابـات پارلمـان نوشتـه شـده است. قـانـون نـظام حـکومـتی همچنین در برگیرنده قوانین مربوط به حقوق بنیادین جامعه نیز هست. برای مثال آزادی انجمن هاو آزادی دین بخشی از قانون نظام حکومتی است.
  • قانـون اسـاسی مـوروثـی بودن سلطنت (SO) کـه در مــورد تعـیین پادشاه و یا ملکه در سوئد است.
  • قانون اساسی آزادی مطبوعات (TF) که تشریـح می کند انتشـار چه مطالبی در روزنامه ها و کتاب ها آزاد است. در سـوئـد هر مطلبی را می توان نوشت به این شرط که آن متن برخلاف قانون نباشد.
  • قانـون اسـاسی آزادی بیـان (YGL) در بـاره هـر آن چیـزی است که می توان در رادیـو، تلـویزیـون، فیلـم و اینترنت بیـان کرد. در سـوئـد می توان هر مطلبی را گفت ولی برخی استثنـائـات وجـود دارد. مثلاً مطالبی که برای دیـگران تحقیر آمیز است نمی توان گفت. این گونه مطالب ممکن است در مورد یک فرد و یا گروه باشد.