خدمات بهداشتی و درمانی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 8 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

خدمات بهداشت و درمان همگانی خدماتی ست که همــه مردم می توانند از آن استفاده کنند و حق برخورداری از آن را دارند. در سوئـد لازم نیست برای ملاقات پزشک، عمــل جراحـی و یا بستـری شـدن در یک بیمارستـان پـول زیــادی بپردازید. آشنایی با خدمات بهداشتی و درمانی و مراکزی که هنگام نیاز به این خدمات باید با آنان تماس بگیرید، مهم است.

کمون ها و شوراهــای استانی یا منـاطـق درمانی در سوئد مسئولیت ارائه خدمات درمانی را بر عهده دارند.

درمان کردن خود – خود درمانی

بسیاری از بیمـاری ها و آسیب های خفیف را می توانیـد خودتان رفع کنید. این مـوارد می تواننـد سرمـاخـوردگی، تب، آنفلـوآنزای معـده یا زخـم های کوچک باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، می توانید کتابچـه راهنمای خود درمانی (Egenvårdsguiden) را بخوانیـد. این کتاب رایگان بوده و در درمانگاه شما موجود است.

شمــا همـچنـین مــی تـوانیــد بــه مــرکــز مشـاوره خــدمـات درمــانـی (sjukvårdsrådgivningen) تلفـن کرده و راهنمــائـی دریــافـت کنید. پرستارانی که در مرکز مشــاوره خــدمـات درمانی کار می کنند، می توانند درصورت نیاز شما را به مراکز خدمات درمانی راهنمائی کنند.

مرکز مشـاوره خدمـات درمانی ۲۴ ساعت شبانـه روز باز است. شمـاره تلـفـن آنها ۱۱۷۷ است. در مـرکـز مشـاوره خدمـات درمـانی می توانیـد مشاوره های درمانی به دو زبـان عربـی و سومالیایی هم دریافت کنیـد.

دارو

دارو را بایــد از داروخانـه خـریـداری کرد. بـرای برخــی داروهـا نسخــه لازم است. این بدین معنی ست که پزشک باید در مـورد احتیـاج شما به مصـرف دارو تصمیم بگـیرد. برای مثــال می توان از آنتیبیـوتیـک نـام بـرد که جهـت درمان برخی عفونت هـای میکروبی مانند عفونت گلو و یا ریه باید از آن استفاده کرد. در این صـورت پزشک نسخـه را می نویسد و شمـا می توانید دارو را از داروخانه خریداری کنید.

کارکنان داروخانه ها معلومـات زیادی در مورد داروهـا و بیمـاری ها دارند. آنها می توانند به بسیاری از پرسش های شما پاسخ بدهند. در داروخانه ها اطلاعات و بروشور در مورد بیماری های مختلف نیز وجود دارد.

افراد بالای ۱۸ ســال می توانند داروهـای بدون نسخــه مثـل مسکن را در فروشگاه های معمولی خریداری کنند.

شما می توانید با بخـش اطـلاعـات دارویی تمـاس بگیریــد. درصـورتی که پرسشهـایی در مــورد داروهـای خــود داریــد می توانیـدبا مرکز اطلاعات دارویی (Läkemedelsupplysningen) تمـاس بگیرید. در آنجـا می توانید اطلاعاتی در باره نحـوه عمـل داروهـا، روش استفـاده از آن ها و یا شیـوه نگاهـداریشان دریافت نمایید. برای تمـاس با مرکز اطـلاعــات دارویی به شماره ۰۷۷۱-۴۶ ۷۰ ۱۰ زنگ بزنید.