تماس با مراکز بهداشتی و درمانی

آخرین به روز رسانی: 8 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

هنگام تمــاس با مراکز بهداشتـی و درمانی، مثـلا با پزشک یا پرستـار، باید خودتان راجع به مشکلتان توضیح بدهید. خود شما بهتر از هر فرد دیگری از مشکل خود آگاهی دارید.

تمـام کارکنان مراکـز درمانی وظیفـه رازداری دارنـد و حـق ندارند در باره بیماری ها و مشکلات شما با دیگران صحبت کنند.

در صورتی که به زبانی به جز زبان سوئدی صحبت می کنید، حق دارید از مترجم استفـاده کنید. اگر به مترجم احتیاج دارید هنگام گرفـتن وقت این موضوع را بگویید. مترجم نیز وظیفه حفظ اسرار دارد.