اگر رضایت نداشته باشید

آخرین به روز رسانی: 8 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

اگر از درمان و خدماتی که به شما ارائه شده راضی نیستید با رئیس واحد درمانی مربوطه تماس بگیرید.

اگر هنوز هم ناراضی هستید با کمیته بیماران (patientnämnden) تماس بگیرید. در هر استان یا ناحیـه، یک کمیته بیماران وجـود دارد. این کمیته می تواند به شما در حل مشکلتان کمک کند.

شمـا می توانید با سـازمان بازرسی درمان (Inspektionen för vård och omsorg IVO) نیز تمـاس بگیرید. این سـازمــان به شـکایات مربـوط به خدمـات درمـانـی رسیدگی می کند.