خدمات دندانپزشکی

آخرین به روز رسانی: 8 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

در سوئد خدمات دندانپزشکی همگانی و خصوصی وجود دارد. دندانپزشکی همــگانی توسط شورای استانی و یا ناحیــه ای اداره می شود و دنـدانپزشکی همــگانی (Folktandvården) نام دارد. در سوئد دندانپزشــکان خصوصــی بسیاری وجود دارند.

مقــررات میزان پرداخت بابت خدمــات دندانپزشکی متفــاوت است. میـزان هزینــه تان به محــل زندگی شمــا و دندانـپزشــکی که انتخــاب کــرده ایــد بستگی دارد.

در سوئــد تمـام افراد زیر ۲۱ ســال از خدمــات دندانپزشکی رایـگان نزد دندانپزشکی همگانی و خصوصـی برخوردارند. حـداکثر سن برای دریافت خدمــات رایگان دندانپزشکی برای وجــوانــان در مناطــق مختلف کشور متفاوت است.

همه کودکان و نوجوانان مرتباً برای معاینه، درمان و خدمات داندانپزشکی پیشگیرانه به دندانپزشکی خوانـده می شوند. برزگسـالان باید خودشان با دندانپزشکی تماس بگیرند.

کمک هزینه دندانپزشکی

همه افرادی که در ســوئــد زندگی می کنند از سالـی که به سن ۲۳ سالگی تمام می رسند، حق دریافت کمک هزینه دندانپزشکی را دارند. این حمایت دندانپزشکی بخشی کمک هزینه (پول) برای پرداخت ویزیت دندانپزشک و بخشی نیز تأمین حداکثر هزینه است.

مبلغ کمک هزینه برای افراد ۲۳ تا ۲۹ ساله و بالای ۶۵ سال ۶۰۰ کرون در سال است. این مبلــغ برای افراد ۳۰ تا ۶۴ ساله ۳۰۰ کرون در سـال است. شما می توانید کمک هزینــه دندانپزشکی خود را یک سال ذخیره کرده و سال بعد آن را استفاده کنید.

تأمین حداکثر هزینه به این معنی ست که شما فقط باید بخشی از هزینه را خودتان پرداخت کنید و صندوق بیمه بقیه آن را می پردازد.

تأمین حداکثر هزینـه دوازده مــاه اعتبــار دارد. این تأمین در صورتی که هزینه دندانپزشکی شمـا بیش از ۳۰۰۰ کرون شود به شمـا داده می شـود. در این صورت شمـا نیمی از هزینه را پرداخـت خواهیـد کرد. اگر هزینــه درمـان شما بیش از ۱۵۰۰۰ کرون باشد شما فقط ۱۵ درصد آن را پرداخت می کنید.

خدمات دندانپزشکی سالم Frisktandvård

در دندانپزشکی همگانی می توان از خدمــات دندانپزشکی با قیمت ثابت استفاده کرد که به آن خدمــات دندانپزشکی سالم گفته می شود. شما هر ماه مبلغ ثابتی را می پردازید و سپس بطور رایگان به دندانپزشکی مراجعه می کنید. برای دریافت خدمـات دندانپزشکی سالم باید قرارداد امضا کنید. اما پیش از آن بایـد توســط دندانپزشک معــاینــه شویــد تا او تعیین کند خدمات دندانپزشکی سالم شما چقدر هزینه دارد.