حقوق کودکان

آخرین به روز رسانی: 4 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

تقریبا در تمـام کشـورهـا، قوانیـن و مقـرراتـی برای محـافظت از کودکان و نوجوانان وجود دارد. در سوئد، کودکان و نوجوانان هم با قوانین بین المللی و هم ملی، مورد محافظت قرار می گیرند. سوئد، حقوق کودکان و محافظت از آنها را در برابر تهدید و خشونت، بسیار جدی می گیرد. دولت و کمون ها تلاش می کنند تا کودکان و نوجوانان از رشد و پرورش خوبی برخوردار شوند.

پیمان نامه حقوق کودک (Barnkonventionen)

سوئد، پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل را امضا کرده است. یک پیمان نامه (konvention)، مقرراتی ست که کشورهای زیادی درمورد آن با هم به توافق رسیده اند. در پیمان نامه حقوق کودک مقرراتی وجـود دارد که از حقوق بشر برای کودکان پاسداری می کند.

از آنجا که سوئد این پیمان نامه را امضا کرده، قـول داده است که اجـرای این مقررات برای تمام کودکان و نوجوانان در کشور رعایت شود. در این پیمان نامه مقرراتی وجود دارد که به آنها ماده می گویند. پیمان نامه حقوق کودک دارای ۵۴ ماده است.

برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:

  • از کودک باید در برابر تبعیض محافظت شود. با کودک نباید بدتر از دیگران رفتار شود.
  • سیاستمداران، ادارات و دادگاه ها باید در تمـام تصمیم های خـود به خیر و صلاح کودکان فکر کنند.
  • پدر و مادرها باید کودکان خود را به گونه ای تربیت کنند که مناسب سن و رشد آنها باشد.
  • کــودک حـق زنـدگـی و رشــد را دارد. معنـای ایـن جملــه ایـن است که کشورها باید از کودکان دربرابر مرگ در جنگ و بیماری محافظت کنند. حق رشد، یعنی این که کودک از حق داشتن یک کودکی خوب برخوردار باشد.
  • کودک حق دارد که نطر خــود را بگوید و به گوش دیگران برساند. ادارات و دادگاه ها باید از کودک در باره نظرات و خواست های او بپرسند.
  • کودک حق دارد یک زندگی خصوصی داشته باشد. برای نمونه، پدر و مادر نباید یادداشت های روزانه و نامه های او را بخوانند.
  • کودک حق محافظت دربرابر خشونت های خانگی را دارد. کودک باید دربرابر پدر و مادر و بزرگسالان دیگر که خشونت به کار می برند یا به شکل مناسبی مراقب او نیستند، محافظت شود.

مــدارس ســوئـد بـه مـیزان زیـادی از مقـررات پیمــان نامــه حقــوق کودک به عنــوان اســاس کار خــود استفــاده مـی کنــند.

حقوق کودکان در جامعه - BRIS

بریـس (حقــوق کودکان در جامعـه) سازمــانی ست که به کــودکان و نوجوانانی که نگرانی یا مشکلی دارند، کمک می کند. زنگ زدن به بریس به شماره تلفن ۱۱۱ ۱۱۶ هیچ هزینه ای ندارد. افراد زیر ۱۸ سال می توانند به آنجا زنگ بزنند و بدون کمترین هزینه ای، درباره هر چیز با یک بزرگسال گفتگو کنند.

BRIS نمی تواند ببیند که از کدام شماره تلفن به آنجا زنگ زده شده است. حتی در صورت حساب تلفن نیز نوشته نمی شود که کسی به آن شماره زنگ زده است.

BRIS به بزرگسالانی که نگران فرزندان خـود هستنـد نیز کمک می کند. برای تلفـن به بخش بزرگسالان BRIS، می تـوان به این شمــاره زنگ زد
۱۵۰۵۰۵۰- ۰۷۷