محافظت در برابر تبعیض

آخرین به روز رسانی: 4 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

محافظت شدن در برابر تبعیض، یک حق انسانی ست. تبعیـض به معنـای آن است که با برخی از مردم یا گروه ها به صورتی بدتر از بقیه رفتار شود و این جرمی علیه حقوق بشر است.

ناظر عالی منع تبعیض (Diskrimineringsombudsmannen)

ناظــر عالی منــع تبعیض، DO، یک نهاد دولتی ست که برای حقوق و فرصت های برابر برای همه، کار می کند. وظیفه ی DO، این است که قانون منع تبعیض رعایت شود.

برپایه قانون منع تبعیض، رفتار نامناسب شرکت ها و سازمان ها با برخی از مردم به دلیل جنسیت، هویت یا شکل جنسیتی ، مذهب یا هر باور دیگر، سن، تعلق قومی، معلولیت یا گرایش جنسی ممنوع است.

محل های کار و مدارس باید طرحی برای مقابله با تبعیض داشتـه باشنــد. چنانچه مورد تبعیض قرار بگیرید، می توانید با DO تماس بگیرید.

دفاتر متعدد مبارزه با تبعیض منطقه ای و استانی مستقل در سوئد وجود دارد. این دفاتر افزون بر ارائه ی راهنمایی های لازم از افرادی که احساس می کنند مورد تبعیض قـرار گرفته اند، حمایت می کنند.

پرچم رنگین کمان (که به آن پرچم پراید هم گفته می شود) نماد جنبش دگرباشان است. این پرچم نماد آنست که ارزش همۀ انسانها یکسان است و همچنین نماد تنوع انواع در میان همجنسگرایان، دوجنسیتی ها، افراد ترانس سکسول و کوئیر است. عکس: Colourbox

معیارها در باره ی جنسیت و گرایشهای جنسی

همۀ جوامع نورم ها/معیارهای خود را برای روش زندگی مردم خود را دارند. این معیارها عبارتند از ایده ها، برداشت ها و مقررات نانوشته ای در مورد درست و غلط رفتار ، کردار و ظاهر افراد است. در اغلب جوامع بطور مثال معیارهایی در مورد اینکه زن و مرد بایستی متفاوت بوده و دارای نقش های مختلفی باشند، وجود دارد. نورم های اجتماعی روی دیدگاه ما نسبت به تمایلات جنسی و روابط نیز تأثیر می گذارند. بطور مثال این برداشت که همۀ آدمها دگرجنسگرا هستند هنوز بسیار شدید است.

در سـوئـد همه حـق دارنـد صرف نظر از جنسیتـی که دارنـد با هرکس بخواهند زندگی و یا ازدواج کنند. جنسیتی که یک انسان خود را آنرا احساس می کند معمولاً هویت جنسی او نامیده می شود. هویت جنسیتی به شکل ظهری بدن و کارکرد آن مربوط نبوده بلکه به جنسیتی که فرد خود را به آن وابسته می داند، ارتباط دارد.

(HBTQ) حروف اختصاری برای همجنسگرایان، دو جنسیتی ها، ترانس سکسول ها و افراد دارای ظاهر و هویت کوئیر است. واژۀ ترانس به مفهوم هویت و ظاهر جنسیتی است و هیچ ارتباطی با تمایلات جنسی ندارد. واژۀ ترانس یک اصطلاح برای افرادی است که با جنسیت بیولوژیکی خود که با آن زاده شده اند احساس بیگانگی می کنند. افراد ترانس یک اصطلاح گسترده برای افرادی است که خود را زن، مرد یا همزمان زن و مرد احساس می کنند. افراد ترانس ممکن است بطور کل هویت جنسیتی خود را انکار کنند. حرف (Q) مخفف کلمۀ "queer" و نوعی برداشت انتقادی نسبت به نورم های دگرجنسگرایانه در جامعه است. کوئیر همچنین می تواند توصیف کنندۀ یک هویت جنسیتی باشد که در آن فرد مایل نیست جنسیت یا تمایلات جنسی خود را در چارچوب تعاریف ستنی شناسائی کند.

همه حق دارند از هویت جنسیتی خود که به آن تمایل دارند برخوردار باشند. اگر فردی به خاطر دگرباش بودن و یا تمایل به زن و مـرد دارنـد ویا تغییر جنسیت داده بد رفتاری شود و یا از روشی مغایر با روشهای رایـج، تمـایـلات جنسیتی خود را نتواند نشان دهد، مورد تبعیض قرار گرفته است.

آزادی انتخاب مذهب

سوئـد از سـال ۱۹۵۱ آزادی مـذهـب داشتـه اسـت. آزادی مذهـب به این معنی است که همه حــق دارند هر مذهب یا باوری را که مـی خـواهـند، انتخــاب کنند. آزادی مذهب یکی از مهم ترین آزادی ها در قانـون اساسی سـوئـد محسـوب می شود. در بسیـاری از قراردادهــای بـین المللـی، برای نمـونـه اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و پیمان نامه حقوق کودک سازمـان مـلل، اطــلاعـات در مــورد آزادی مذهـب وجـود دارد. حکومت موظف به احـترام گذاشتـن، پاسـداری کردن و فعالیت کردن برای آزادی مذهب است.

  • همه مردم باید از حق انتخاب، تغییر و ترک مذهب خود برخوردار باشند.
  • همه مردم باید از حق پیروی از مذهب خود برخوردار باشند. یعنی این که برای نمونه همه حق دارند انجمن های مذهبی تاسیس کنند.
  • همه حق دارند بنویسند و نشریه و اطلاعات منتشر کنند.
  • همه حق دارند مذهبی را آموزش بدهند و اعیاد مذهبی را جشن بگیرند.
  • هیچ انسانی نباید بخاطر باورهایش مورد تبعیض قرار گیرد.
  • پدر و مادرها حق دارند برپایه باورهای خود، به فرزندانشان تربیت مذهبی بدهند.
  • کارفرماها باید دربرابر نیاز کارکنان به پیروی از آیین و باورهایشان در محل کار، مدارا نشان دهند.

تعلق قومی

در سـوئـد مردمـانـی که از گوشـه هـای مختلف جهـان آمـده اند، زنـدگی می کنند. تعلق قومی به این معناست که هر کس دارای ریشه ای در یک یا چند فرهنگ و گروه قومی ست. تمام مردم دارای یک یا چند تعلق قومی هستند. رفتار نامناسب با کسی به دلیـل تعلق قومــی او، تبعیض است و جرمی است علیه حقوق بشر.

معلولیت و امکان دسترسی

سیــاری از مــردم دچــار یک یا چند معلولیت هستند. این معلولیت ها می توانند مثلا دشواری در دیدن، حرف زدن، شنیدن، فهمیدن، حرکت کردن یا تمرکز داشتن باشند. جامعه باید در دسترس همـه باشــد. نباید مانعی برای توانخـواهــان در مشارکت در زندگی اجتمـاعی وجـود داشته باشد. نمونه ای از کاری که برای بیشتر در دسترس بودن جـامعــه انجــام شده، دوباره سـازی اماکن عمومـی است تا افرادی که برای بالا رفتــن از پله ها مشکل دارند، بتوانند بدون کمترین مانعی در این مکان ها حرکت کنند.

سن

اگر کسی به خاطر این که شما جوان و یا مسن هستید با شما بدرفتاری کند، تبعیض روا داشته است. قوانین و مقرراتی وجـود دارند که تعیین می کنند در چه مواردی می توان با جوانان و سالمنــدان، متفاوت رفتار کرد. برای نمونه، مرز سنی تعیین شده برای گرفتن گواهینامه رانندگی یا نوشیدن مشروبات الکلی.