گواهینامه رانندگی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 5 5 2020

برای اینکه بتوانید در سوئد رانندگی کنید بایستی به سن 18 سالگی تمام رسیده و یک گواهینامه رانندگی داشته باشید.

شما در تمام دوران پناهجوئی می توانید در سوئد رانندگی کنید. بعد از اینکه اجازه اقامت دریافت کردید ، می توانید در برخی موارد گواهینامه رانندگی خود را به گواهینامه رانندگی سوئدی تبدیل کنید. شما باید اینکار را طی یک سال از نامنویسی در ثبت احوال انجام دهید تا بتوانید رانندگی کنید. همچنین ممکن است لازم باشد شما نیاز مقررات ترافیک را بخوانید و مجدداً امتحان بدهید تا گواهینامه رانندگی سوئدی دریافت کنید.

تعویض گواهینامه رانندگی خارجی به سوئدی

اگر شما دارای گواهینامه رانندگی از یک کشور عضو EES هستید و می خواهید گواهینامه رانندگی خود را به سوئدی تبدیل کنید برخی شرایط لازم وجود دارد. شما باید یک گواهینامه رانندگی معتبر داشته و مقیم دائم سوئد باشید.

اگر گواهینامه رانندگی شما از کشوری خارج از EES باشدنمی نمی توانید آنرا به گواهینامه رانندگی سوئدی تبدیل کنید.

گرفتن گواهینامه رانندگی در سوئد

شما باید مقیم دائم سوئد باشید تا بتوانید گواهینامه رانندگی سوئدی بگیرید. اگر می خواهید گواهینامه رانندگی بگیرید باید مجوز معتبر برای تمرین رانندگی و امتحان گواهینامه رانندگی داشته باشید. این مجوز را از هیئت مدیره حمل و نقل درخواست می کنید.

تمرین رانندگی و گرفتن گواهینامه رانندگی هزینه دارد. این هزینه را بایستی خودتان پرداخت کنید یا برخی افراد درخواست وام می کنند. اگر سن شما بین 18 تا 47 سال باشد و در مدت معینی بیکار بوده باشید می توانید از سازمان مرکزی حمایت های آموزشی (CSN)وام گواهینامه رانندگی درخواست کنید.