مرخصی بیماری

آخرین به روز رسانی: 13/11-2023

اگر بیمار شوید، ممکن است از حق دریافت غرامت برخوردار باشید. برای شاغلان استخدامی یا کارجو یا افرادی که در مرخصی والدین هستند مقررات مختلفی وجود دارد. همچنین با توجه به مدت مریضی نیز مقررات مختلفی وجود دارد.

اگر بیمار شوید و به مرخصی بیماری نیاز داشته باشید ممکن است از حق دریافت حقوق ایام بیماری sjukpenning از صندوق بیمه های اجتماعی Försäkringskassan برخوردار باشید. حقوق ایام بیماری یک غرامت موقت است که بایستی درآمد از دست رفته شما در ایام بیماری را جبران کند تا شما سلامتی خود را بازیافته و بتوانید مجدداً کار کنید.

مبلغ حقوق ایام بیماری شما به درآمد تان بستگی دارد. مقررات مربوط به حقوق ایام بیماری موقت با توجه به اینکه بیکار، در استخدام یا صاحب شرکت/کسب و کار خصوصی باشید، متفاوت هستند.

هنگام درخواست حقوق ایام بیماری موقت از صندوق بیمه های اجتماعی بایستی بهمراه تقاضانامه خود یک گواهی دکتر ارسال کنید که نشان دهد چرا نمی توانید کار کنید. صندوق بیمه های اجتماعی واجد شرایط بودن برای دریافت حقوق ایام بیماری موقت را بررسی و قضاوت می کند.

برای برخورداری از حق دریافت حقوق ایام بیماری موقت بایستی حداقل یک چهارم مدت زمانی که می بایستی کار می کردید مریض باشید، جویای کار بوده یا در مرخصی والدین بوده باشید. شما همچنین باید در سوئد بیمه باشید.

بررسی و قضاوت در مورد حق دریافت غرامت

درآمد مبنای دریافت حقوق بیماری SGI

مبلغ پول ایام بیماری دریافتی شما به درآمد مبنای پول ایام بیماری تان (SGI) بستگی دارد. درآمد مبنای پول ایام بیماری تان به میزان درآمد یا کمک هزینه های شما بستگی دارد. برای دریافت درآمد مبنای پول ایام بیماری SGI لازم نیست درخواست کنید. وقتی پول ایام بیماری درخواست می کنید، صندوق بیمه های اجتماعی درآمد مبنای پول ایام بیماری تان (SGI) شما را بررسی و تعیین می کند.

اگر شاغل هستید و بیمار شوید باید به کارفرمای خود اطلاع دهید. کارفرمای شما برای١٤ روز اول به شما حقوق بیماری (sjuklön) می پردازد. حقوق بیماری ۸۰ درصد حقوق عادی شماست. کارفرمای شما مبلغی را از حقوق بیماری شما کسر می کند که نام آن کسری روز اول (karensavdrag) است. کارفرمای شما می تواند یک گواهی پزشکی درخواست کند که نشان دهد چرا نمی توانید کار کنید، اما اغلب برای هفت روز اول بیماری نیازی به ارائه گواهی نیست.

پس از این مدت ١٤ روز شما می توانید از صندوق بیمه های اجتماعی (Försäkringskassan) پول ایام بیماری (sjukpenning) درخواست کنید. ساده ترین راه برای انجام این کار مراجعه به وبسایت صندوق بیمه های اجتماعی است.

شما بعنوان کارجو نیز از حق دریافت حقوق ایام بیماری موقت برخوردار هستید و از اینرو نمی توانید کار جستجو کنید یا کار قبول کنید. شما بعنوان کارجو از آغاز دوره بیماری از حق دریافت حقوق ایام بیماری موقت (sjukpenning) برخوردار هستید. در اینصورت بایستی بیمار بودن خود را از طریق خدمات سلف سرویس självbetjäningstjänst صندوق بیمه های اجتماعی Försäkringskassans اطلاع دهید.

برای برخورداری از حق دریافت حقوق ایام بیماری موقت بعنوان کارجو بایستی در ادارۀ کاریابی بعنوان جویای کار ثبت نام کرده باشید.

اگر بیمار هستید و نمی توانید از فرزندتان مراقبت کنید می توانید دریافت پول والدین را متوقف کنید و به جای آن پول ایام بیماری دریافت کنید. در موارد زیر از حق دریافت پول ایام بیماری برخوردار هستید

  • شما مریض هستید و فرد دیگری از فرزندتان مراقبت می کند
  • شما درآمد مبنای پول ایام بیماری تان (SGI) دارید.

پول ایام بیماری را می توانید بصورت ۲۵ درصد، ۵۰ درصد یا ۱۰۰ درصد دریافت کنید.

اگر دارای شرکت یا کسب و کار خصوصی خودتان هستید و بیمار بشوید نیز از حق دریافت پول ایام بیماری برخوردار هستید. مقررات مربوط به پول ایام بیماری با توجه به نوع شرکت، بطور مثال شرکت سهامی شرکت انفرادی، متفاوت است.

حمایت مالی فعالیت (aktivitetsersättning) برای کسانی است که بین ۱۹ تا ۲۹ سال سن دارند که به دلیل بیماری، آسیب یا ناتوانی بعید است که بتوانند حداقل به مدت یک سال بصورت تمام وقت کار کنند. همچنین اگر بخاطر بیماری یا ناتوانی لازم باشد مدت تحصیل کردن خود را طولانی تر کنید نیز می توانید حمایت مالی فعالیت دریافت کنید.

غرامت بیماری پولی است که افراد بین 19 تا 64 ساله دریافت می کنند که مبتلا به بیماری یا کاهش توان کارکردی هستند که باعث می شود نتوانند هرگز، نه حالا و نه در آینده کار کنند.