مرخصی بیماری

آخرین به روز رسانی: 28 1 2020

اگر بیمار شوید، ممکن است از حق دریافت غرامت برخوردار باشید. برای شاغلان استخدامی یا کارجو یا افرادی که در مرخصی والدین هستند مقررات مختلفی وجود دارد. همچنین با توجه به مدت مریضی نیز مقررات مختلفی وجود دارد.

اگر بیمار شوید و به مرخصی بیماری نیاز داشته باشید ممکن است از حق دریافت حقوق ایام بیماری sjukpenning از صندوق بیمه های اجتماعی Försäkringskassan برخوردار باشید. حقوق ایام بیماری یک غرامت موقت است که بایستی درآمد از دست رفته شما در ایام بیماری را جبران کند تا شما سلامتی خود را بازیافته و بتوانید مجدداً کار کنید.

مبلغ حقوق ایام بیماری شما به درآمد تان بستگی دارد. مقررات مربوط به حقوق ایام بیماری موقت با توجه به اینکه بیکار، در استخدام یا صاحب شرکت/کسب و کار خصوصی باشید، متفاوت هستند.

هنگام درخواست حقوق ایام بیماری موقت از صندوق بیمه های اجتماعی بایستی بهمراه تقاضانامه خود یک گواهی دکتر ارسال کنید که نشان دهد چرا نمی توانید کار کنید. صندوق بیمه های اجتماعی واجد شرایط بودن برای دریافت حقوق ایام بیماری موقت را بررسی و قضاوت می کند.

برای برخورداری از حق دریافت حقوق ایام بیماری موقت بایستی حداقل یک چهارم مدت زمانی که می بایستی کار می کردید مریض باشید، جویای کار بوده یا در مرخصی والدین بوده باشید. شما همچنین باید در سوئد بیمه باشید.

بررسی و قضاوت در مورد حق دریافت غرامت