من بدون والدین خود آمده ام ـ سایت فرود

در اینجا می توانید در مورد چگونگی درخواست پناهندگی در سوئد و مقررات مربوط به افراد زیر 18 سال که بدون والدین خود به اینجا آمده اند بخوانید و بدانید.