چند جوان در سالنی در یک مدرسه نشسته اند. آنان درس میخوانند و گفت و گو می کنند. چند نفر آنان از کامپیوترهای خود استفاده می کنند و چند تن دیگر تلفن های خود را بکار می گیرند.

من بدون والدین خود آمده ام ـ سایت فرود

در اینجا می توانید در مورد چگونگی درخواست پناهندگی در سوئد و مقررات مربوط به افراد زیر 18 سال که بدون والدین خود به اینجا آمده اند بخوانید و بدانید.