تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی

آخرین به روز رسانی: 2/3-2023

ادارۀ مهاجرت پس از انجام تحقیقات پناهندگی اقدام به قضاوت می کند. سپس یک تصمیم مثبت یا منفی در مورد درخواست پناهندگی خود دریافت می کنید.

اداره مهاجرت برمبنای مطالبی که تعریف کرده اید و اسناد و مدارکی که برای اثبات حرف های خود ارائه کرده اید، تصمیم گیری می کند. اداره مهاجرت همچنین تصمیم خود را بر مبنای آنچه که ادارۀ مهاجرت از وضعیت وطن شما می داند نیز اتخاذ می کند.

کارمند ادارۀ مهاجرت تصمیم را برای شما شرح می دهد

وقتی اداره مهاجرت تصمیم گیری کند یک نامه برای شما می فرستد. در این نامه نوشته شده که شما و قیم تان کجا و در چه تاریخی بایستی کارمند اداره مهاجرت را ملاقات کنید.

این کارمند برای شما تعریف می کند که با تقاضای پناهندگی شما موافقت یا مخالفت شده است. همچنین برای شما می گوید که ادارۀ مهاجرت چگونه به این تصمیم رسیده است.