تصمیم

آخرین به روز رسانی: 2 9 2020

پس از انجام تحقیقات پناهندگی و قضاوت ادارۀ مهاجرت، یک تصمیم مثبت یا منفی در مورد درخواست پناهندگی خود دریافت می کنید.

این تصمیم برمبنای مطالبی که تعریف کرده اید و اسناد و مدارکی که برای اثبات حرف های خود ارائه کرده اید، گرفته می شود. تصمیم همچنین بر مبنای آنچه که ادارۀ مهاجرت از وضعیت وطن شما می داند نیز می باشد.

ملاقات با کارمند ادارۀ مهاجرت

وقتی اداره مهاجرت تصمیم گیری کند یک نامه برای شما می فرستد. در این نامه نوشته شده که شما و قیم تان کجا و در چه تاریخی بایستی کارمند اداره مهاجرت را ملاقات کنید.

این کارمند برای شما تعریف می کند که با تقاضای پناهندگی شما موافقت یا مخالفت شده است. همچنین برای شما می گوید که ادارۀ مهاجرت چگونه به این تصمیم رسیده است.