اجازۀ اقامت صادر می شود

آخرین به روز رسانی: 6 8 2018

اگر به شما اجازه اقامت داده شود یعنی به درخواست پناهندگی شما جواب مثبت داده شده است. یعنی شما می توانید در سوئد بمانید.

چه نوع اجازۀ اقامتی

اگر بعنوان پناهنده اجازۀ اقامت گرفته باشید اجازۀ اقامت شما سه سال اعتبار دارد.

اگر بعنوان نیازمند به پناه جایگزینی اجازۀ اقامت گرفته باشید اجازۀ اقامت شما 13 ماه اعتبار دارد.

اگر اجازه اقامت دائم دریافت کنید اجازه اقامت تان تا زمایکه در سوئد زندگی می کنید اعتبار دارد.

اگر از سوئد نقل مکان کنید ادازۀ مهاجرت می تواند تصمیم بگیرد که اجازۀ اقامت شما را پس بگیرد. یعنی در اینصورت شما دیگر در سوئد اجازۀ اقامت ندارید. اگر به ادارۀ مهاجرت بگویید که می خواهید اجازۀ اقامت خود را حفظ کنید می توانید دو سال خارج از سوئد باشید و در عین حال اجازه اقامت خود در سوئد را حفظ کنید.

نامنویسی در آمار ثبت احوال

وقتی که اجازه اقامت دریافت کنید بایستی در آمار ثبت احوال سوئد نامنویسی کنید. اینکار را در یکی از دفاتر اداره مالیات بایستی انجام دهید. قیم شما بایستی بهمراه شما به اداره مالیات بیاید تا شما در آمار ثبت احوال نامنویسی کنید.

در آمار ثبت احوال اطلاعات مربوط به افرادی که در سوئد زندگی می کنند و آدرس محل سکونت آنها ثبت می شود. وقتی در آمار ثبت احوال نامنویسی کنید چهار شماره آخر شماره شناسائی خود را نیز دریافت می کنید.

پرونده پناهندگی شما خاتمه می یابد

یک ماه پس آنکه اجازه اقامت دریافت کنید از سیستم اداره مهاجرت ترخیص می شوید. آنموقع دیگر کمک هزینه روزانه دریافت نمی کنید. کارت بانکی شما از کار می افتد. از اینرو مهم است که قبل از ترخیص شدن از اداره مهاجرت پول های موجود در کارت بانکی را بیرون بکشید.

وقتی از سیستم اداره مهاجرت ترخیص شوید پرونده پناهندگی شما خاتمه می یابد.

در ادامه کمون مسئولیت شما را تا رسیدن به سن 18 سالگی تمام بر عُهده دارد. کمون بطور مثال بایستی برای شما جائی برای زندگی کردن تهیه کند و شما بتوانید به مدرسه بروید.