قبل از اینکه به سوئد بیایید

آخرین به روز رسانی: 8 8 2018

شما بایستی در سوئد یا در مرز سوئد باشید که بتوانید درخواست پناهندگی کنید. شما نمی توانید قبل از آمدن به سوئد یا در یک سفارت سوئد تقاضای پناهندگی کنید.

ادارۀ امور مهاجرت در سوئد در مورد برخورداری شما از حق پناه در سوئد تحقیقات می کند. در وبسایت ادارۀ امور مهاجرت اطلاعات بسیاری در مورد درخواست پناهندگی در سوئد وجود دارد.

شما همچنین می توانید اطلاعات موجود در این صفحه را قبل از آمدن به سوئد بخوانید و خود را آماده کنید.

اگر قبل از آمدن به سوئد در کشور دیگری تقاضای پناهندگی کرده باشید

اگر از کشوری خارج از اروپا فرار کرده اید بایستی در اولین کشوری در اروپا به آن وارد می شوید، درخواست پناهندگی کنید. این امر در آئیننامه دوبلین نوشته شده که یک توفقنامه میان کشورهای اتحادیه اروپا (EU)، نروژ، ایسلند، سوئیس و لیختنشتاین است.

اگر در سوئد تقاضای پناهندگی کنید ادارۀ امور مهاجرت موارد زیر را بررسی می کند:

  • اینکه آیا شما از کشور دیگری در اتحادیه اروپا (EU) ویزا دریافت کرده اید یا نه.
  • اینکه آیا شما برخی از انواع اجازۀ اقامت ها را در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا (EU) دریافت کرده اید یا نه.
  • اینکه آیا شما در راه آمدن به سوئد از کشور دیگری در اتحادیه اروپا (EU) تقاضای پناهندگی کرده اید یا نه.

اگر هر یک از نکات زیر وجود داشته باشد اغلب سوئد مسئولیت درخواست پناهندگی شما را بر عُهده ندارد.

در عین حال اگر درخواست پناهندگی شما در کشور دیگری بررسی نشده باشد یا برای درخواست پناهندگی خود در کشور دیگر جواب دریافت نکرده باشید درخواست پناهندگی شما می تواند در سوئد رسیدگی شود.

اگر در سوئد فامیل یا خویشاوند داشته باشید اداره مهاجرت می تواند تصمیم بگیرد که درخواست پناهندگی شما در سوئد رسیدگی شود. اگر شما در کشور دیگری در اروپا فامیل یا خویشاوند داشته باشید و بنظر اداره مهاجرت بهتر باشد که شما با آنها باشید، اداره مهاجرت می تواند درخواست کند که تقاضای پناهندگی شما در آن کشور بررسی شود.