بهم پیوستن اعضای خانواده

آخرین به روز رسانی: 6/12-2022

کودکان حق دارند با خانواده خود باشند. این در کنوانسیون سازمان ملل در بارۀ حق و حقوق کودکان سوئد آنرا امضا کرده، درج شده است.

بهم پیوستن اعضای خانواده چیست؟

پیوند مجدد خانوادگی به این معنی است که یک خانواده از هم جدا افتاده می تواند درخواست کند با یکی از اعضای خانواده که در سوئد اجازه اقامت دریافت کرده زندگی کند.

اگر شما بدون خانواده تان به سوئد آمده اید ادارات سوئد می توانند در پیدا کردن خانواده تان به شما کمک کنند. اگر والدین شما یا سایر خویشاوندان تان در یک کشور دیگر در امنیت بسر می برند شما می توانید به آنجا بروید.

اگر والدین شما در یک کشور دیگر در امنیت بسر نمی برند می توانند برای دریافت اجازه اقامت سوئد درخواست کنند. برای انجام اینکار شما بایستی بعنوان پناهنده یا نیازمند به پناه اجازه اقامت دریافت کرده باشید. این امر می تواند در برخی از موارد که شما بعلت وجود وضعیت های ویژه اسفناک اجازه اقامت دریافت کرده باشید نیز صِدق کند.

چه کسی از حق بهم پیوستن اعضای خانواده برخوردار است؟

اگر شما در سوئد اجازه اقات گرفته اید والدین و خواخر/برادر شما حق دارند در سوئد به شما بپیوندند.

برای آنکه اداره مهاجرت بتواند بررسی کند که آیا والدین شما از حق مهاجرت به سوئد برخوردارند یا نه، شما که در سوئد زندگی می کنید بایستی:

  • مجرد،
  • سن زیر ١٨ سال باشد،
  • بدون پدر و مادر یا سرپرست دیگر به سوئد آمده اید یا بعد از اینکه به سوئد آمدید تنها گذاشته شدید,
  • یک اجازه اقامت موقت یا دائم داشته باشد، ولی تبعه سوئد نشده باشد.

همچنین اگر سن شما هنگام گرفتن اجازه اقامت بعنوان پناهنده یا نیازمند به پناه بالای ١٨ سال باشد نیز ممکن است از حق پیوند بهم پیوستن مجدد خانواده برخوردار باشید مشروط بر آنکه وقتی در سوئد تقاضای پناه کرده اید سن شما زیر ١٨ سال بوده باشد. این امر فقط وقتی صِدق می کند که خانواده شما در ظرف سه ماه از تاریخی که شما اجازه اقامت دریافت کرده اید درخواست کنند.