دیدار برای افراد خارج از کشور

آخرین به روز رسانی: 1/12-2022

اگر خویشاوندان و دوستان شما بخواهند از خارج از اتحادیه اروپا به دیدار شما بیایند ممکن است به ویزا نیاز داشته باشند.

دیدار کنندگان بایستی یک دعوتنامه از سوی شما داشته باشند تا بتوانند ویزا بگیرند. اداره مهاجرت یک فُرم مخصوص دارد که شما بایستی تکمیل کرده و برای افرادی که می خواهید دعوت کنید بفرستید. یک ویزا 90 روز اعتبار دارد. هر متقاضی بایستی یک دعوتنامه جداگانه داشته باشد.

فردی که می خواهد برای مدتی بیش از 90 روز از سوئد دیدن کند بایستی اجازه اقامت درخواست کند. برای اینکار فُرم درخواست دیگری وجود دارد.

همراه با فُرم درخواست بایستی موارد زیر را بفرستید:

  • یک گواهی مشخصات فردی مخصوص که توسط اداره مالیات صادر شده باشد،
  • یک فتو کپی از مدرک شناسائی تان و
  • مدرکی که نشان دهد چه کسی مسئولیت امرار معاش را طی مدت دیدار بر عُهده دارد

دیدار کنندگان بایستی نشان دهند که برای سفر و معاش خود پول دارند. آنها همچنین به یک بیمه بیماری نیاز دارند که مخارج بیماری احتمالی خود طی دیدار را پوشش دهد.

متقاضیان ویزای دیداری/توریستی بایستی خودشان تقاضای ویزا کنند، شما نمی توانید برای فرد دیگری ویزا تقاضا کنید. درخواست ویزا بایستی به یک سفارت یا کنسولگری سوئد تسلیم شود.