اگر پناهجو هستید و به سن 18 سالگی می رسید

آخرین به روز رسانی: 12/1-2023

وقتی به سن 18 سالگی تمام برسید یا سن شما بالای 18 سال نوشته شود دیگر کودک نیستید. گفته می شود شما بالغ می شوید. افراد پناهجو در اینجا می توانند در مورد اینکه وقتی بالغ می شوند چه می شود، مطالبی بخوانند

اداره خدمات اجتماعی دیگر مسئولیت مالی و مسکن شما را بر عُهده ندارد. دیگر از حق داشتن قیم برخوردار نیستید.

اگر قبل از دریافت جواب به درخواست پناهندگی بالغ شوید اداره مهاجرت مسئولیت شما را بر عُهده می گیرد. شما به یک جلسه ملاقات 18 سالگی در اداره مهاجرت دعوت می شوید تا در بارۀ وضعیت تان وقتی بالغ می شوید اطلاعات دریافت کنید. اداره مهاجرت همچنین برای شما تعریف می کند که کمک هزینه روزانه چگونه پرداخت می شود.

پرونده شما در اداره مهاجرت مطابق مقررات مربوط به پناهجویان بزرگسال رسیدگی می شود. مسئولیت تماس با اداره مهاجرت بر عُهده خود شماست.

وقتی به سن 18 سالگی تمام برسید یا سن شما بالای 18 سال نوشته شود دیگر نمی توانید در مسکنی که کمون برای شما فراهم کرده زندگی کنید.

شاید برای شما امکان باقی ماندن در کمون در مسکن شخصی خودتان (EBO)وجود داشته باشد. در غیر اینصورت بایستی به قرارگاههای سکونتی اداره مهاجرت نقل مکان کنید. آنموقع نمی توانید کمون محل زندگی خود را انتخاب کنید. اداره مهاجرت حتی الامکان سعی می کند یک محل سکونت نزدیک محل زندگی تان پیدا کند. برخی از کمون ها مسکن فراهم می کنند و اجازه می دهند جوانان بالای 18 سال در کمون به زندگی ادامه دهند. اداره خدمات اجتماعی نیز اگر تشخیص دهد دلایل ویژه ای وجود دارد به شما اجازه دهد به سکونت ادامه دهید.

اگر در دوران پناهجوئی به انتخاب خودتان مسکن فراهم کنید، در صورت گرفتن اجازه اقامت برای دریافت مسکن کمکی دریافت نخواهید کرد.

وقتی به سن 18 سالگی تمام برسید یا سن شما بالای 18 سال نوشته شود مقررات برای خدمات بهداشتی و درمانی تغییر می کند. پناهجویان بزرگسال فقط از حق درمانی که نشود برای آن صبر کرد، خدمات زایمان، خدمات درمانی برای کورتاژ، مشاوره برای وسایل جلوگیری از بارداری، بهداشت و درمان مادران و درمان مطابق قانون حفاظت در برابر بیماریهای واگیردار برخوردارند.