اگر پناهجو هستید و به سن 18 سالگی می رسید

آخرین به روز رسانی: 31/5-2023

هنگامی که به سن ١٨ سالگی تمام می رسید، یا اگر اداره مهاجرت سوئد تصمیم بگیرد که سن شما باید به بالای ١٨سال تغییر داده شود، دیگر کودک محسوب نمی شوید. اصطلاحاً بالغ نامیده می شوید. اگر پناهجو هستید در اینجا می توانید در باره موارد رسیدن به سن بلوغ مطالبی بخوانید.

اداره خدمات اجتماعی دیگر مسئولیت مالی و مسکن شما را بر عُهده ندارد. دیگر از حق داشتن قیم برخوردار نیستید.

اگر قبل از دریافت جواب به درخواست پناهندگی بالغ شوید اداره مهاجرت مسئولیت شما را بر عُهده می گیرد. شما به یک جلسه ملاقات 18 سالگی در اداره مهاجرت دعوت می شوید تا در بارۀ وضعیت تان وقتی بالغ می شوید اطلاعات دریافت کنید. اداره مهاجرت همچنین برای شما تعریف می کند که کمک هزینه روزانه چگونه پرداخت می شود.

پرونده شما در اداره مهاجرت مطابق مقررات مربوط به پناهجویان بزرگسال رسیدگی می شود. مسئولیت تماس با اداره مهاجرت بر عُهده خود شماست.

هنگامی که شما به سن ١٨سالگی می رسید، یا اگر اداره مهاجرت سوئد تصمیم بگیرد که سن شما باید به بالای ١٨ سال تغییر داده شود، دیگر نمی توانید در محل های سکونت که کمون برای شما فراهم کرده زندگی کنید.

شاید برای شما امکان باقی ماندن در کمون در مسکن شخصی خودتان (EBO)وجود داشته باشد. در غیر اینصورت بایستی به قرارگاههای سکونتی اداره مهاجرت نقل مکان کنید. آنموقع نمی توانید کمون محل زندگی خود را انتخاب کنید. اداره مهاجرت حتی الامکان سعی می کند یک محل سکونت نزدیک محل زندگی تان پیدا کند. برخی از کمون ها مسکن فراهم می کنند و اجازه می دهند جوانان بالای 18 سال در کمون به زندگی ادامه دهند. اداره خدمات اجتماعی نیز اگر تشخیص دهد دلایل ویژه ای وجود دارد به شما اجازه دهد به سکونت ادامه دهید.

اگر در دوران پناهجوئی به انتخاب خودتان مسکن فراهم کنید، در صورت گرفتن اجازه اقامت برای دریافت مسکن کمکی دریافت نخواهید کرد.

هنگامی که شما به سن ١٨ سالگی می رسید، یا اگر اداره مهاجرت سوئد تصمیم می گیرد که سن شما باید به بالای ١٨ سال تغییر داده شود، مقررات بهداشت و درمان برای شما تغییر می کند. پناهجویان بزرگسال فقط از حق درمان اضطراری، مراقبت های زایمان، مراقبت هنگام کورتاژ، مشاوره برای وسایل جلوگیری از بارداری، مراقبت مادران و درمان و مراقبت بر اساس قانون محافظت در برابر بیماری های مُسری برخوردارند.