مدرسه

آخرین به روز رسانی: 16/5-2023

همه کودکان از حق تحصیل برخوردارند. کمون موظف است به شما در مدرسه جا بدهد. در اینجا می توانید مقررات جاری و کمک و حمایت هایی را که می توانید برای رفتن به مدرسه سوئدی دریافت کنید مطالبی بخوانید.

حق تحصیل

تو حق داری به پیش دبستانی، کلاس پیش دبستانی، مدرسه ابتدائی/راهنمائی یا مدرسه ابتدائی/راهنمائی سازگار شده، مدرسه ویژه و خانه اوقات فراغت بروی.

اگر پناهجو هستی، در صورتی که تحصیل در دبیرستان یا دبیرستان ویژه را پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمام شروع کرده باشی از حق تحصیل در دبیرستان یا دبیرستان سازگار شده برخوردار هستی.

اگر اجازه اقامت داری تا پایان نیمه اول سالی که به سن ۲۰ سالگی تمام برسی از حق رفتن به دبیرستان یا دبیرستان سازگار شده برخوردار هستی.

مدرسه اجباری

مدرسه اجباری یعنی اینکه اگر دلیل موجهی برای نرفتن به مدرسه ندارید بایستی به مدرسه بروید.

اگر در مقاطع ابتدائی و راهنمائی درس می خوانید، اجازه اقامت دریافت کرده اید و در آمار ثبت احوال یک کمون نامنویسی کرده یا خواهید کرد، مدرسه برای شما اجباری است. مدرسه اجباری در ترم پاییز سالی که شما به سن شش سالگی تمام می رسید آغاز می شود. مدرسه اجباری اغلب ده سال است. مدرسه اجباری معادل حق تحصیل است.

با کمون خود تماس بگیرید

کمون شما موظف است برای شما جا در مدرسه ارائه کند. اگر شما پناهجو هستید بایستی در اسرع وقت ممکن به شما جا در مدرسه ابتدائی/راهنمائی یا در دبیرستان جا داده شود. اینکار بایستی حداکثر یک ماه پس آمدن شما به سوئد انجام شود. اگر اجازه اقامت گرفته اید بایستی در اسرع وقت ممکن به شما جا در مدرسه ابتدائی/راهنمائی یا در دبیرستان جا داده شود.

تعیین وضعیت

تعیین وضعیت در مدرسه ابتدائی و راهنمائی

وقتی مدرسه ابتدائی/راهنمائی را آغاز می کنید پرسنل مدرسه بایستی معلومات قبلی شما را مشخص کنند. پرسنل مدرسه در این بررسی به سن و سال، پیش دانش های شما و شرایط فردی تان توجه می کنند. ظرف مدت دو ماه پس از آنکه شما مدرسه آغاز کزدید مدیر مدرسه بایستی تعیین کند که شما در کلاس چندم درس بخواهید. بررسی پیش دانش های شما در ادامه برنامه ریزی تدریس به شما استفاده می شود. در جلسه بررسی از یک مترجم یا معلمی که به زبان مادری شما حرف می زند، استفاده می شود.

تعیین وضعیت در دبیرستان

در دبیرستان بایستی آموزگاران بطور دائم معلومات شما را ارزشیابی کنند. این ارزشیابی مبنای ادامه تدریس به شما قرار می گیرد.

رفتن به دبیرستان داوطلبانه/اختیاری است. در دبیرستان می توانید رشته های مختلف سراسری یا برنامه های مقدماتی را بخوانید. در میان رشته های سراسری رشته های فنی و حرفه ای و رشته های آماده سازی برای تحصیل در سطح آموزش عالی وجود دارند.

برای اینکه بتوانید در یک رشته فنی و حرفه ای شرکت کنید، باید در ماده های درسی زبان سوئدی یا سوئدی به عنوان زبان دوم، انگلیسی، ریاضی و در پنج ماده درسی دیگر نمره قبولی داشته باشید. در مجموع بایستی در هشت ماده درسی نمره قبولی داشته باشید.

برای آنکه بتوانید در یک رشته آماده سازی دانشگاه و مدارس عالی تحصیل کند بایستی در ماده های درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم، زبان انگلیسی، ریاضی و ده مادۀ درسی دیگر نمره قبولی گرفته باشید. یعنی داشتن نمرۀ قبولی در جمعاً دوازده ماده درسی لازم است.

اگر برای ورود به یکی از رشته های سراسری واجد شرایط نباشید می توانید یکی از چهار برنامه مقدماتی را بخوانید. رشته های مقدماتی از نظر شتاب تحصیلی، ابعاد و محتوا انعطاف پذیر هستند. این رشته ها باید همچنین با پیش دانش ها و نیازهای شما نیز سازگار باشند.

کلاس آمادگی

به شما حداکثر دو سال تحصیل در کلاس آمادگی ارائه می شود. هدف از اینکه شما یک یا چند ماده درسی را در کلاس آمادگی می خوانید آنست که شما هرچه زودتر بتوانید تدریس در کلاس عادی پیگیری کنید. در کلاس آمادگی بایستی مادهه ای درسی مختلف را بخوانید و همزمان مبانی زبان سوئدی را یاد بگیرید.

شما نمی توانید همه تحصیل خود را در این کلاس انجام دهد. اینکه چه مقدار تدریس در کلاس آمادگی و چه مقدار در کلاس عادی انجام می شود برای هر فرد متفاوت است. مدیر مدرسه در مورد سازماندهی تدریس تصمیم گیری می کند.

معلم میزان معلومات شما در کلاس آمادگی را ارزشیابی می کند. وقتی معلم تشخیص دهد که شما برای شرکت در یک ماده درسی در کلاس عادی آماده هستید شما بایستی به آن کلاس برود.

سوئدی بعنوان زبان دوم

در مقطع ابتدائی/راهنمائی شما می توانید ماده درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخوانید. اگر زبان مادری شما سوئدی نباشد در صورت نیاز می توانید زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند. اگر شما به تدریس زبان سوئدی بعنوان زبان دوم نیاز داشته باشید،، شما، قیم تان یا سرپرست منصوب ویژه می تواند با مدیر مدرسه تماس بگیرد. در مقطع دبیرستان می توانید ماده درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخوانید.

جدول زمانبندی ترجیحی

در مقطع ابتدائی/راهنمائی می توانید یک جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشد. اگر شما جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشید به این مفهوم است که شما در زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم تدریس بیشتری دریافت می کنید.

برای آنکه شما بتواند وقت بیشتری برای زبان سوئدی داشته باشید بایستی از وقت سایر ماده های درسی کاسته شود. مجموع ساعات تدریس یکسان است ولی تدریس طوری تقسیم بندی می شود که وقت بیشتری برای زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم داشته باشید. مدیر مدرسه تصمیم می گیرد که شما جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشید. شما می توانید حداکثر یک سال جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشید.

تدریس زبان مادری

اگر زبان مادری شما سوئدی نباشد حق دارید آموزش زبان مادری داشته باشد. در در مقاطع ابتدائی/راهنمائی و دبیرستان و جود برخی شرایط لازم است تا شما از حق آموزش زبان مادری برخوردار شوید. اگر می خواهید آموزش زبان مادری داشته باشید بایستی برای آن درخواست کنید. شما، قیم تان یا سرپرست منصوب ویژه می توانید از مدرسه بپرسید که چه شرایط لازمی وجود دارد.

کمک تحصیلی به زبان مادری

کمک تحصیلی به زبان مادری مهم است تا بتوان معلومات قبلی شما را در ماده های درسی مختلف حفظ نمود. اگر شما به کمک تحصیلی به زبان مادری نیاز داشته باشید بایستی آنرا دریافت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمک تحصیلی به زبان مادری با معلم یا مدیر مدرسه تماس بگیرید.