اجازه اقامت محدود به زمان

آخرین به روز رسانی: 2/3-2023

اینکه چه کسی حق دارد در سوئد بماند توسط قانون اتباع بیگانه تعیین می شود.

چه نوع اجازه اقامت هایی وجود دارد؟

انواع مختلفی از اجازه اقامت وجود دارد:

  • اجازه اقامت با مدت محدود
  • اجازه اقامت دائم

در سوئد اکثریت قریب به اتفاق اجازه اقامت محدود به زمان دریافت می کنند. هنگامی که حداقل سه سال است که اجازه اقامت محدود به زمان داشته باشید، از امکان درخواست اجازه اقامت دائم برخوردارید.

اجازه اقامت های مختلف چه معنائی دارند؟

پناهنده رسمی - 3 سال

افرادی که بعنوان پناهنده رسمی پذیرفته شوند یک اجازه اقامت محدود به زمان سه ساله دریافت می کنند. پس از سه سال اگر هنوز به پناه نیاز داشته باشید اجازه اقامت شما تمدید می شود. اجازه اقامت تمدید شده دو سال اعتبار دارد.

پس از سه سال همچنین امکان درخواست اقامت دائم نیز وجود دارد.

نیازمند به پناه جایگزینی - 13 ماه

افرادی که بعنوان پناهنده جایگزینی پذیرفته شوند یک اجازه اقامت محدود به زمان به مدت ١٣ ماه دریافت می کنند. پس از ١٣ ماه اگر هنوز به پناه نیاز داشته باشید اجازه اقامت شما تمدید می شود. اجازه اقامت تمدید شده دو سال اعتبار دارد.

پس از سه سال همچنین امکان درخواست اقامت دائم وجود دارد.

UR Skola (مدرسه رادیوی آموزشی) یک فیلم تهیه کرده که تفاوت بین اجازه اقامت های مختلف را توضیح می دهد. این فیلم به زبان سوئدی است و به زبان های سوئدی، عربی، کُردی، فارسی، سومالیائی و تیگرینیائی زیرنویس دارد.