اجازه اقامت محدود به زمان

آخرین به روز رسانی: 5 7 2021

اینکه چه کسی حق دارد در سوئد بماند توسط قانون اتباع بیگانه تعیین می شود.

چه نوع اجازه اقامت هایی وجود دارد؟

انواع مختلفی از اجازه اقامت وجود دارد:

  • اجازه اقامت با مدت محدود
  • اجازه اقامت دائم

در سوئد اکثریت قریب به اتفاق اجازه اقامت محدود به زمان دریافت می کنند. هنگامی که حداقل سه سال است که اجازه اقامت محدود به زمان داشته باشید، از امکان درخواست اجازه اقامت دائم برخوردارید.

UR Skola (مدرسه رادیوی آموزشی) یک فیلم تهیه کرده که تفاوت بین اجازه اقامت دائم واجازه اقامت موقت را نشان می دهد. این فیلم به زبان سوئدی و دارای زیرنویس به زبان های سوئدی، عربی، کُردی، فارسی، سومالیائی و تیگرینیائی است.

اجازه اقامت های مختلف چه معنائی دارند؟

پناهنده رسمی - 3 سال

افرادی که عنوان پناهنده رسمی دریافت کرده باشند یک اجازه اقامت محدود به زمان دریافت می کنند. پس از سه سال می توانید درخواست کنید اجازه اقامت محدود به زمان تان تمدید شود. اجازه اقامت تمدید شده به مدت دو سال معتبر است.

پس از سه سال همچنین امکان درخواست اقامت دائم نیز وجود دارد.

نیازمند به پناه جایگزینی - 13 ماه

افرادی که عنوان پناهنده جایگزینی پذیرفته شوند یک اجازه اقامت محدود به زمان به مدت ١٣ ماه دریافت می کنند. پس از ١٣ ماه می توانید درخواست کنید اجازه اقامت تان تمدید شود. اجازه اقامت تمدید شده به مدت دو سال معتبر است.

پس از سه سال همچنین امکان درخواست اقامت دائم وجود دارد.

UR Skola (مدرسه رادیوی آموزشی) یک فیلم تهیه کرده که تفاوت بین اجازه اقامت های مختلف را توضیح می دهد. این فیلم به زبان سوئدی است و به زبان های سوئدی، عربی، کُردی، فارسی، سومالیائی و تیگرینیائی زیرنویس دارد.