کودک 6-12 سال

آخرین به روز رسانی: 5 9 2018

​کودک مدرسه را شروع میکند، و دوستان و علائق شخصی برایش مهمتر و مهمتر میشوند. همزمان که نیاز به روابط نزدیک در خانواده همچنان اهمیت است.

مراقبت از فرزند (VAB) هنگامی که سر کار نمی روید و در خانه می مانید یا از جستجوی کار خودداری می کنید تا از فرزند مریض خود نگهداری کنید.