پیر شدن در سوئد

آخرین به روز رسانی: 5/4-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.
کلاژ مصور افراد سالمندی که پیاده روی می کنند، می رقصند، روی نیمکت نشسته اند، جلوی کامپیوتر نشسته اند و در خانه های سالمندان غذا می خورند.

این بخش در مورد سالمند شدن در سوئد است.

شما در مورد حق و حقوق و امکانات برای سالمندان و کمک هایی که برای دریافت وجود دارد مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد تبعیض سنی و آنچه که می توانید انجام دهید در صورت قرار گرفتن در معرض تبعیض سنی نیز مطالبی خواهید خواند.

موضوع این بخش همچنین در مورد بازنشستگی و چگونگی وضع مالی شما در سالمندی و وقتی دیگر کار نمی کنید نیز هست. شما به این فکر خواهید کرد که چگونه می توانید پس از خاتمه دوران کار یک زندگی خوب و با تحرک داشته باشید و چگونه می توانید در دوران سالمندی از تندرستی خود مراقبت کنید.

همچنین در مورد آنچه باید به آن فکر کنید اگر یکی از بستگان نزدیک تان فوت کند نیز مطالبی خواهید خواند.