آمدن به سوئد

آخرین به روز رسانی: 31/3-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.
نقشه مصور اروپا با افرادی که چمدان بدست به سمت سوئد در حرکت هستند.

این بخش در مورد آمدن به سوئد است.

شما در مورد پایه و اساس دموکراسی سوئد مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد تاریخ سوئد و چگونگی پیشرفت توسعه این کشور تا به امروز نیز مطالبی خواهید خواند.

این بخش همچنین در مورد تاریخ مهاجرت در سوئد و قوانین و مقررات حاکم بر مهاجرت به سوئد نیز می باشد. شما در مورد حق و حقوق و وظایف افراد در جامعه سوئد و چگونگی تاثیر آنها بر زندگی روزمره تان مطالبی خواهید خواند.

شما همچنین باید در بارۀ آمدن به یک کشور جدید و مفهوم ادغام در جامعه برای خود نیز فکر کنید.