کار پیدا کردن

آخرین به روز رسانی: 6/9-2022

به راه های مختلفی میتوانید درجستجوی کار باشید.

شغل ها درسویدن

اگرمطمئن نیستید چه شغلی برای شما مناسب است یا اینکه شغل شما درسویدن چه مفهومی دارد، می توانید ازخدمات کار پیدا کنید (Hitta yrken) کمک بگیرید. کار پیدا کنید ابزاری دیجیتالی است که اداره کار سویدن آنرا تهیه کرده است.

درخدمات کار پیدا کنید (Hitta yrken) معلوماتی هست درباره:

  • شغل های مختلف چه مفهومی دارند.
  • احتمال اینکه در شغل خاصی کار گیر آورد چقدر است.
  • چه تحصیلات و تجربیاتی ضرورت دارد که در شغل های مختلف کار گیر آورد.

فیلم های مختلفی است که کارهای مختلف را توضیح میدهد.

Hitta yrken دارای سیستم ترجمان اتوماتیک به چندین زبان مختلف است.