آمدن به سویدن

آخرین به روز رسانی: 9/12-2022

وقتی به سویدن وارد میشوید باید مستقیما درخواست پناهنده گی کنید.

اگروقتی که وارد سویدن میشوید پلیس مرزی را نبینید

اگر شما ازقبل در سویدن هستید باید خودتان با اداره مهاجرت تماس بگیرید. باید به یکی از واحدهای درخواست کننده اداره مهاجرت مراجعه کنید.

واحدهای درخواست کننده اداره مهاجرت در شهرهای استکهلم، گوتنبرگ و مالمو قراد دارند. بچه هایی که بدون پدرومادرخود به سویدن می آیند همچنین باید درشهرهای بودِن، نورشوپینگ، سوندسوال، اُمئو، اوپسالا و اوره برو درخواست پناهنده گی دهند.