حق و حقوق شما درمدت زمان متقاضی پناه جویی

آخرین به روز رسانی: 6/9-2022

طفلان پناه جو از همان حقوقی برخوردارند که دیگرطفلان در جامعه سویدن دارند.