فعالیت ها درمدت زمان پناه جویی

آخرین به روز رسانی 30ـ 10ـ 2018

درطول مدت زمانی که درانتظارتصمیم پناهنده گی هستید، فعالیت های مختلفی برای مشارکت درانها وجود دارند. درخیلی ازشاروالی ها انجمن هایی هستند که فعالیتهایی برای پناه جویان دارند. معمولا مشارکت درآنها مجانی هست. شرکت کردن درفعالیت های مختلف خود راهی برای آشنا شدن با دیگران ویاد گرفتن چیزهای جدید هست.

چند مثال ازانجمن های که فعالیت هایی ارائه میدهند عبارتند از: انجمن های ورزشی و فرهنگی، انجمن های مطالعاتی وجوامع مذهبی. شاروالی ها وانجمن ها می توانند فعالیت های مختلفی داشته باشند. منحیث مثال، کمک گرفتن درتکالیف درسی، ورزش و تمرین، پشتیبانی از خانواده ها وکافه های لسان، وهمچنین خیلی چیزهای بیشتردیگر.

مؤسسات تحصیلی ولیسه های عمومی دوره هایی برای پناه جویان دارند. ان دوراه ها به اسم سویدنی از روز ۱ ولسان سویدنی عامیانه. دردوره های مؤسسات تحصیلی امکان یادگیری لسان سویدنی را دارید. مؤسسات تحصیلی دروره هایی هم دارند که مورد جامعه سویدن بیشتریاد میگیرید. خیلی سازمان های دیگری هم هستند که برای پناه جویان فعالیت هایی دارند که مؤسسه تحصیلی نیستند. هیئت مدیره ولایتی اطمینان حاصل میکند که فعالیت هایی برای پناه جویان درسراسرسویدن وجود داشته باشد. هیئت مدیره ولایتی به انجمن ها وشاروالی ها بودجه میدهد که فعالیت های مجانی برای پناه جویان داشته باشند.

برای پیداکردن فعالیت درجایی که بود وباش میکنید، دروب سایت شاروالی ویا جنتری فعالیت ها جستجو کنید.

تقویم فعالیت ها ـ فعالیت ها درسویدن

"فعالیت ها درسویدن" "Aktiviteter i Sverige" یک جنتری است که می توانید فعالیت هایی که مناسب شما هستند را درآن جستجو کنید. به عنوان مثال، شما می توانید انجمن های نزدیک به جایی که شما زندگی می کنید را پیدا کنید که دارای فعالیت هایی هستند که با علاقه های شما مناسب است.

شما می توانید کلمات کلیدی را وارد کنید و یا یک روز یا فعالیت خاصی را در یک منطقه خاص انتخاب کنید. به عنوان مثال، ورزش، زبان سویدنی یا کولتور و سرگرمی.

غرامت رفت و آمد

اگردردوره های مؤسسات تحصیلی سویدنی از روز ۱ ویا سویدنی عامیانه مشارکت دارید و یافعالیت هایی که ازهیئت مدیره ولایت پیسه میگیرند، میتوانید پیسه برای غرامت سفرتقاضا کنید. ازجایی که فعالیت دارند گواهی برای غرامت سفرتقاضا کنید. این گواهی را با خود به اداره مهاجرت ببرید که تقاضای شما را بررسی کنند.

خود را برای کار درسویدن آماده کنید

​​روش های مختلفی برای آماده شدن برای کار کردن در سویدن وجود دارد.به طور مثال شما می توانید در مورد آنچه که برای کار کردن در حرفه شما در سویدن به آن نیاز است، آگاهی حاصل کنید. شما همچنان میتوانید اسناد خود را ترجمه نمایید یا هم تحصیلات خارجی تان را مورد ارزیابی قرار بدهید.