کارکردن در طول دوره پناهنده گی

آخرین به روز رسانی 27ـ 9ـ 2018

برای اینکه درسویدن کارکنید باید اجازه کار داشته بودید. اگر پناهجو هستید میتوانید بجای آن اجازه AT-UND دریافت کنید. این مدرکی است که نشان میدهد شما برای کار کردن درسویدن نیاز به اجازه کار ندارید.

شما میتوانید اجازه کار از اداره مهاجرت بگیرید، اگر شما:

 • که بتوانید یک مدرک معتبر شناسایی نشان دهید و یا به طریقی نشان دهید که شما چه کسی هستید.
 • درخواست پناهنده گی در سویدن کرده باشید.
 • جواب رد به درخواستهای قبلی شما نداده باشند.

اگر واجد این شرایط باشید به شما کارت ال ام آ میدهند که روی آن نوشته شده شما اجازه کار AT-UND دارید.

دادن مالیات وقتی که کارمیکنید

وقتی کار میکنید باید از معاش خود مالیات بپردازید. کارفرمای شما باید هزینه های اجتماعی را بپردازد. به این میگویند کار سفید کردن.

کارکردن سفید مزایای زیادی دارد، انچه که از جمله میگیرید:

 • یک مدرک استخدامی
 • معرفین
 • حق مرخصی
 • حق گرفتن مرخصی والدین با معاش
 • بیمه ها
 • امتیازبازنشستگی
 • اگر مریض شوید معاش دارید
 • اگر بچه شما مریض شود ماندن با بچه با معاش است

اگر کار کنید و مالیات نپردازید کار سیاه نامیده میشود. کارسیاه کردن غیر قانونی است. میتواند منجر به تا دو سال زندان شود.