کار پیدا کردن

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

به راه های مختلفی میتوانید درجستجوی کار باشید.

  • از طریق آگهی های اداره کاریابی درباره فرصت های کاری میتوانید به اداره کار رفته و کار درخواست کنید.
  • میتوانید با شرکت های نیروی انسانی تماس بگیرید. شرکت های نیروی انسانی پرسنل به شرکت های مختلف کرایه میدهند.
  • میتوانید با شرکت های استخدامی تماس بگیرید. یک شرکت استخدامی برای شرکت هایی که میخواهند پرسنل جدید استخدام کنند پرسنل معرفی میکند.
  • شما میتوانید به اگهی ها در روزنامه ها و در اینترنت پاسخ دهید.
  • میتوانید با کارفرما تماس بگیرید.
  • ازاشخاصی که میشناسید میتوانید پرسان کنید.

برای کارکردن و گرفتن معاش ضرورت به حساب بانکی دارید که معاش شما به آن حساب ریخته شود.