خود را برای کار درسویدن آماده کنید

آخرین به روز رسانی 6/12-2023

درسویدن راه های مختلفی هست که خود را آماده کارکردن کرد.

در سایت jobskills.se توان خود را نشان دهید!

Jobskills.se یک وسیله دیجیتالی است که اداره کار تکامل داده است. دراین سایت میتوانید کارهایی که قبلا داشته اید وارد کنید و اینکه چه مهارتها وتجربیاتی دارید.

شما میتوانید معلومات را به زبانهای سویدینی، عربی، انگلیسی، فارسی، سومالیایی و تیگرینی وارد کنید.

بر اساس آنچه که شما دراین وسیله نوشته اید یک پروفایلی ازشما درست میشود. شما میتوانید این پروفایل را به شرکت های مختلف ارسال کنید. این پروفایل بطور اتوماتیک به سویدینی ترجمه میشود.

در jobskills.se میتوانید:

  • مهارت و تجربیات خود را نشان دهید.
  • برمبنای سابقه شما درمورد چگونگی پیدا کردن کارهای مختلف راهنمایی بگیرید.
  • پروفایل خود را به سویدینی ترجمه کنید.
  • پروفایل خود را به کارفرماها ارسال کنید.

آنچه که در jobskills.se پرمی کنید بر ارزیابی درخواست پناهندگی شما در اداره مهاجرت سویدن تاثیر نمی گذارد.

شغل ها درسویدن

اگرمطمئن نیستید چه شغلی برای شما مناسب است یا اینکه شغل شما درسویدن چه مفهومی دارد، می توانید ازخدمات کار پیدا کنید (Hitta yrken) کمک بگیرید. کار پیدا کنید ابزاری دیجیتالی است که اداره کار سویدن آنرا تهیه کرده است.

درخدمات کار پیدا کنید (Hitta yrken) معلوماتی هست درباره:

  • شغل های مختلف چه مفهومی دارند.
  • احتمال اینکه در شغل خاصی کار گیر آورد چقدر است.
  • چه تحصیلات و تجربیاتی ضرورت دارد که در شغل های مختلف کار گیر آورد.

فیلم های مختلفی است که کارهای مختلف را توضیح میدهد.

اگرتحصیلات خارج ازسویدن داشته باشید

درطول زمانی که شما پناهجو هستید می توانید نمرات تحصیلی خود را ترجمه کنید یا تحصیلات خارجی خود را ارزیابی کنید. این یک راه خوب برای آماده سازی برای جستجوی شغل در سویدن است.

ترجمه سند تحصیلات خارج از سویدن

اگر شما در خارج سویدن تحصیل کرده اید، در صورتی که سند تان به زبان های غیرازانگلیسی، فرانسوی، اسپانوی و یا زبان های شمال اروپا صادر شده باشد، شما باید سند تحصیلی خود ترجمه کنید.

ترجمه باید توسط یک مترجم رسمی به سویدنی و یا به یکی از زبان هایی که در بالا ذکر شده صورت گیرد.

ارزیابی مدارک تحصیلات خارجی

شما همچنین می توانید تحصیلات خارجی خود را ارزیابی کنید. این به این معنی است که شورای تحصیلات عالی پوهنتون بیانیه ای می نویسد که نشان می دهد که تحصیلات شما در نظام آموزش سویدن تا چی اندازه مطابقت دارد.

قبل از درخواست ارزیابی، اجازه اقامت لازم نیست. کافی است که برای اجازه اقامت درخواست کرده باشید و یک کارت LMA داشته باشید.

شما باید یک کپی از پاسپورت و یک کپی از کارت LMA خود را همراه با تقاضای خود ارسال کنید.