استارت شرکتی درطول مدت پناه جویی

آخرین به روز رسانی 27/2-2024

شما می توانید کسب و کاری را در حالی که پناه جو هستید شروع کنید.

شما می توانید کسب و کاری را در حالی که پناه جو هستید شروع کنید.

برای اینکه شرکتی را شروع کنید باید که:

  • برگه مالیاتی برای کسب و کار تأیید شود این مالیات F نامیده میشود.
  • یک نمبرهماهنگی داشته باشید

مالیات شرکت

مالیات شرکت همیشه به مالیات F مخفف میشود. همه شرکت ها باید برای مالیات F در اداره مالیاتی سویدن تأیید شوند. شما برای تایید مالیات F می توانید در وب سایت اداره مالیات درخواست کنید.

شماره شناسایی موقتی

یک نوعی شماره شناسایی موقتی است. شما خود شخصا نمیتوانید تقاضای شماره شناسایی موقتی بکنید. وقتی که شما تقاضای برگه مالیاتی شرکت یا F-skatt میکنید، اداره مالیات به نوبه خود برای شما تقاضای یک شماره شناسایی موقت میکند.

پناه جویانی که شرکت دارند نمیتوانند تقاضای مجوز کار بکنند

اگر وقتی که درانتظارجواب تقاضای پناهنگی خودهستید وشر کت راه انداختید، اگر تقاضای پناهندگی شما را رد کرده باشند، نمی توانید تقاضای اجازه کار کنید. اگردرسویدن در حالی که پناهجوبوده و مشغول به کار بوده اید، می توانید تقاضای مجوز کاردهید حتی اگر به تقاضای پناهندگی شما منفی داده باشند.