درخواست پناهندگی در سویدن

آخرین به روز رسانی 21ـ 9ـ 2018

دراینجا میتوانید مطالعه کنید که برای درخواست پناهنده گی در سویدن چه کار باید بکنید.

برای مثال میتوانید بخوانید برای تسلیم کردن درخواست پناهنده گی چه کار باید انجام دهید، انواع مختلف اجازه اقامت که میتوان دریافت کرد و پس از آنکه اداره مهاجرت درمورد درخواست پناهنده گی شما تصمیم گرفت چه اتفاقی می افتد.