درخواست پناهنده گی کردن

آخرین به روز رسانی 11/4-2023

شما باید درخواست پناهنده گی خود را به یکی از واحد های درخواستی اداره مهاجرت تحویل دهید. واحد های درخواستی اداره مهاجرت در شهرهای گوتنبرگ، مالمو و استکهلم قرار دارند.

بچه هایی که بدون پدرومادرخود به سویدن می آیند همچنین باید درشهرهای بودِن، نورشوپینگ، سوندسوال، اُمئو، اوپسالا و اوره برو درخواست پناهنده گی دهند.

هردرخواستی باید بصورت انفرادی بررسی شود. و این به این مفهوم است که اداره مهاجرت باید دلایل شما را برای درخواست پناهنده گی درسویدن بررسی کند

وقتی که تقاضای پناهندگی میکنید باید این کارها را انجام دهید:

  • باید به سوالاتی درمورد برای مثال نام خود، تبعیت خود و درباره خانواده خود را درفورمه هایی پرکنید.
  • برای اثبات شناسایی خود پاسپورت و یا دیگر مدارک شناسایی خود را تحویل دهید.
  • از شما عکس گرفته شود.
  • دادن اثر شصت، شصت گذاری برای این است که کنترل کنند که آیا شما درکشوردیگری از اتحادیه اروپا تقاضای پناهنده گی داده اید، و یا اینکه شما اجازه اقامت کشور دیگری را دارید، و یا اینکه ممنوع هستید که در کشوری باشید.
  • برای اداره مهاجرت تعریف کن که چه کسی هستی. با کمک ترجمان بگو که چرا کشوری را ترک کردی و چگونه به سویدن سفر کردی.
  • اگر ازخودت پیسه نداری تقاضای کمک معاش کن. به شما یک کارت بانکی میدهند و معلوماتی درمورد اینکه چه کمک مالی ای میتوانید درخواست کنید.
  • معلوماتی درمورد پروسه پناهجویی و مرحله بعدی چیست و شما چه کاری باید انجام دهید.
  • معلوماتی درمورد مسائل عملی میگیرید. برای مثال حق داشتن مسکن، مسائل صحی و مکتب برای بچه ها.

بعد ازآنکه درخواست پناهنده گی خود را تحویل دادید یک رسید دریافت میکنید. این مدرک آن است که شما درخواست پناهنده گی کرده اید.

یک نفر مسؤل اداره مهاجرت درخواست پناهده گی شما را بررسی میکند. مسئول به آنچه که شما توضیح داده اید و نتیجه پرسان وجستجو درمورد شصت شما را بررسی میکند. بگد از آن مسئول تشخیص میدهد که درخواست شما تا چه حدی باید بررسی شود.

اگر مسئول تشخیص دهد که شما به دستیار رسمی احتیاج دارید، به شما یک دستیاررسمی میدهند. یک دستیار رسمی شخصی حقوقدان یا وکیل رسمی است که به درخواست پناهنده گی شما کمک میکند.

اگرچیزی در دوسیه شما کم باشد، مسئول با شما تماس میگیرد. مثلا میتواند این باشد که شما وقتیکه درخواست پناهنده گی کردید مدارک شناسایی خود را تحویل نداده اید.

صف انتظاراداره مهاجرت میتواند طولانی باشد و امکان دارد رسیدن نوبت شما برای تحقیقات پناهنده گی طول بکشد. مدت وقت انتظار زمان های مختلف است و ازشخصی تا شخص دیگری متفاوت است. کلیه درخواست های پناهنده گی مختلف هستند وبه همین خاطر مدت زمان بررسی آنها هم متفاوت است.

وقتیکه نوبت بررسی پرونده شما رسید، اداره مهاجرت پسته ای برای شما میفرستد. دراین نامه نوشته شده که چه زمانی و درکجا مسئول اداره مهاجرت را ملاقات میکنید.

وقتی که تغییر آدرس میدهید بسیار مهم است که آدرس جدید خود را به اداره مهاجرت اطلاع دهید که آنها هنگام فرستادن پسته آدرس درست شما را داشته باشند.

بررسی پناهنده گی مصاحبه ای است که شما توضیح میدهید که کی هستید و چرا از کشورخود فرار کرده اید. درآنجا باید تعریف کنید که اگرمجبورشوید به وطن خود برگردید چه اتفاقی می افتد.

درمصاحبه بررسی پناهنده گی باید حقیقت را بگویید. شما مسئول هستید که دلائل خود را برای درخواست پناهنده گی توضیح دهید. نباید از گفتن چیزی که برای درخواست پناهنده گیتان مهم است را ا ز یاد ببرید. اگرچنانچه حقیقت را نگویید و یا گفتار خود را عوض کنید میتواند بر روی نظر اداره مهاجرت درمورد درخواست پناهنده گی شما تأثیرگذارباشد. اگر مدارک بیشتری دارید و میخواهید که اداره مهاجرت انها را بررسی کنند، آن مدارک را باخود بیاورید.

بعد ازآنکه بررسی درخواست پناهنده گی به خاتمه رسید واداره مهاجرت تشخیص خود را داد، تصمیمی درمورد درخواست پناهنده گی خود دریافت میکنید که آیا مثبت است یا منفی.

دلائل پناهنده گی یک بچه بصورت مجزا بررسی میشود. یک بچه باید دلایل دیگری غیرازآنچه که پدرومادردارند داشته باشد.

فرزندی که به همراه پدرومادرش درخواست پناهنده گی میکند درصورتیکه پدرومادر اجازه دهند، حق ملاقات مسئول بررسی پرونده را دارد. هنگام بررسی پرونده فرزند، مسئول پرونده باید بررسی را براساس سن، بلوغ و صحت بچه تطبیق دهد.

هنگام بررسی بچه حق دارد که یک نفر بزرگسال را با خود به همراه داشته باشد.میتواند یکس ازاولیاء و یا سرپرست یا وکیل رسمی باشد. بچه هایی که بدون پدرومادر آمده اند حق دارند که قیم خود را با خود به همراه داشته باشند.