چه چیزهایی برروی امکانات گرفتن اقامه تأثیر می گذارند؟

آخرین به روز رسانی 11/4-2023

اگرچنانچه شما پناهنده باشید و یا اینکه نیازبه حفاظت داشته باشید میتوانید اجازه اقامه دریافت کنید.

هردرخواست پناهنده گی باید مجزا بررسی شود. به این معنی که اداره مهاجرت باید دلائل شما برای تقاضای پناهنده گی در سویدن را بررسی کند.

شما باید برای اداره مهاجرت توضیح دهید که کی هستید و چرا از کشورخود فرار کرده اید، و اگرمجبورشوید به وطن خود برگردید فکرمیکنید که چه اتفاقی برای شما می افتد. تا آنجایی که میتوانید درباره خودتان و شرایط خودتان، حتی اگر احساس میکنید که مشکل است برای اداره مهاجرت توضیح دهید.

مهم است که حقیقت را بگویید و گفته ها خود را عوض نکنید. میتواند بر روی گرفتن یا نگرفتن اجازه اقامت تأثیر بگذارد.

کنوانسیون پناهندگان مؤسسه ملل متحد می گوید که چه چیزی لازم است تا یک فرد پناهنده تلقی شود. به عنوان پناهنده، شما یک اجازه اقامت موقت دریافت خواهید کرد که به مدت سه سال اعتبار دارد.

درصورتیکه اداره مهاجرت تشخیص دهد که شما دلایل خوبی داشته که ترس شما از آزارواذیت و تعقیب بخاطر:

 • نژاد
 • ملیت
 • اعتقادات مذهبی یا سیاسی
 • جنسیت
 • گرایش جنسی
 • متعلق به گروه اجتماعی خاص

اگر بعد از سه سال هنوز هم به پناه نیاز دارید می توانید اجازۀ اقامت تمدید شده دریافت کنید. اجازه اقامت تمدید شده برای دو سال اعتبار دارد. بعد ازسه سال، شما همچنین امکان درخواست اجازه اقامت دائمی را دارید.

قبل ازاینکه اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما خاتمه یابد، باید برای تمدید آن درخواست کنید. زودترین وقتی که میتوانید تقاضای تمدید کنید دو ماه قبل از پایان اجازه اقامت می باشد.

اتحادیۀ اروپا قوانین مشترکی دارد در این مورد آنچه که تقاضا می گردد تا یک شخص به عنوان alternativt skyddsbehövande یا "نیازمند پناه به دلایل متفرقه" شمرده شود. فرد نیازمند پناه به دلایل متفرقه می توانید یک اجازۀ اقامت موقت را برای مدت ۱۳ ماه بدست بیآورید.

شما بعنوان شخص نیازمند به حفاظت گزینه ای بحساب می آیید درصورتیکه اداره مهاجرت تشخیص دهد که احتمال دارد که شما:

 • به مجازات مرگ محکوم شوید.
 • درمعرض مجازات جسمانی، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیزقرار گیرید.
 • به دلیل درگیری مسلحانه آسیب ببینید حتی اگرچه شما سرباز نباشید.

اگر بعد از ۱۳ ماه هنوزهم به پناه نیاز دارید می توانید اجازۀ اقامت تمدید شده دریافت کنید.

قبل ازاینکه اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما خاتمه یابد، باید برای تمدید آن درخواست کنید. زودترین وقتی که میتوانید تقاضای تمدید کنید دو ماه قبل از پایان اجازه اقامت می باشد.

پناهجویان ممکن است در موارد استثنایی مجوز اقامت بگیرند، حتی اگر آنها به عنوان پناهنده شناخته نشوند و یا به نوعی نیاز به حمایت داشته باشند.

به عنوان مثال، اگر وضعیت صحی خاصی داشته باشید، شما درمعرض قاچاق انسان قرار گرفته اید ویا میخواید برای تحقیقات جنایی مشارکت کنید.

شما نمی توانید در سوئد پناهندگی دریافت کنید اگر شما:

 • جرم جنگی مرتکب شده باشید.
 • برعلیه بشریت جرم مرتکب شده باشید.
 • مرتکب جرم بزرگ دیگری شده باشید.
 • تهدیدی برای امنیت سوئد باشید.

اگر شما در کشور خودتان در معرض خطر کشته شدن یا آزار و اذیت قرار داشته باشید، ممکن است اجازه اقامت محدود دریافت کنید، حتی اگر شما یکی ازاقدامات در لیست را انجام داده باشید.

کانال تلویزیون آموزشی (UR) یک فلم برای توضیح تفاوت بین مفاهیم پناهنده و یا آنهایی که به نوعی نیازبه حمایت دارند ساخته است. این فلم به لسان سویدنی است. فلم ها زیرنویس به لسانهای سویدنی، عربی، کردی، فارسی، سومالی وتیگریینا دارند.