آمدن به سویدن

آخرین به روز رسانی 11/4-2023

وقتی به سویدن وارد میشوید باید مستقیما درخواست پناهنده گی کنید.

اگرهنگام ورود به سویدن با پلیس مرزی مواجه میشوید

اگروقتی وارد سویدن میشوید و با پلیس سویدن برخورد میکنید باید برای آنها بگویید که میخواهید درخواست پناهنده گی بدهید. پلیس مرزی درمحل کنترل پاسپورت در میدان های هوایی بین المللی، در ترمینال های کشتی و درجاهایی که ترن و اتوبوس به سویدن وارد میشوند و جود دارند. پلیس مرزی سوالاتی از شما پرسان میکنند. بعد از آن شما ملاقاتی با اداره مهاجرت داشته که درخواست پناهنده گی شما را تحویل میگیرد.

اگروقتی که وارد سویدن میشوید پلیس مرزی را نبینید

اگر شما ازقبل در سویدن هستید باید خودتان با اداره مهاجرت تماس بگیرید. باید به یکی از واحدهای درخواست کننده اداره مهاجرت مراجعه کنید.

واحدهای درخواست کننده اداره مهاجرت در شهرهای استکهلم، گوتنبرگ و مالمو قراد دارند. بچه هایی که بدون پدرومادرخود به سویدن می آیند همچنین باید درشهرهای بودِن، نورشوپینگ، سوندسوال، اُمئو، اوپسالا و اوره برو درخواست پناهنده گی دهند.