پناهجو بودن

آخرین به روز رسانی 10/1-2024

اداره مهاجرت ممکن است صف های طولانی داشته باشد و ممکن است مجبور شوید زمانی طولانی برای یک درخواست پناهندگی درانتظارباشید. مدت زمان انتظار از فرد تا فرد متفاوت است. درخواست های پناهندگی متفاوت اند و بنابراین مدت زمان بررسی و تحقیق ها هم متفاوت هستند.

درمدتی که درانتظارهستید کارهایی انجام دهید.

ممکن است سخت باشد که ندانیم چه اتفاقی می افتد. خیلی ها در مدت انتظار طولانی احساس بدی می کنند. درصورتی که اجازه بدهند درسویدن باقی بمانید، درمدت زمان انتظار می توانید کارهایی را انجام دهید.

معلومات گروهی

اداره مهاجرت نامه ای برای شما میفرستد که در آن ذکر شده که شما باید به جلسه معلومات عمومی بیایید.

درجلسه معلومات گروهی در مورد آنچه که درهنگام پناهجویی برای شما وجود دارد اطلاعاتی دریافت میکنید. به عنوان مثال، شما معلوماتی در مورد:

  • درخواست پناهندگی در سویدن چگونه انجام میشود.
  • مقامات واداره های سویدنی
  • قوانین سویدن
  • انجمن هایی که در طول مدت انتظار جواب درخواست پناهندگی میتوانند به شما کمک کنند.
  • مسکن و منزل
  • اقتصاد
  • بخش صحی

کارت ال ام آ LMA

ال ام آ به معنی "قانون پذیرش پناهجویان" می باشد.

هنگام درخواست پناهندگی در سوئد ازشما عکس می گیرند. بعدا یک کارتی اصطلاحا بنام LMA ال ام آ دریافت خواهید کرد. شما کارت ال ام آی LMA خود را از واحد پذیرش اداره مهاجرت میگیرید.

کارت ال ام آ کارتی LMA پلاستیکی با عکش شما است ونشان میدهد که شما پناهجو هستید. ا ین کارت بعنوان کارت شناسایی نیست (id-kort) بلکه مدرکی است که شما پناهجو هستید و درمدتی که در انتظارتصمیم هستید شما حق دارید در سویدن باشید.

کارت ال ام آ جایگزین قبض رسیدی است که اولین بار هنگام درخواست پناهندگی دریافت کردید. کارت ال ام آ راهمیشه با خود داشته باشید. مهم است که درتماس با بخش صحی و گرفتن دوا کارت را با خود داشته باشید. ا گر کارت را با خود داشته باشید قیمت ارزانتری پرداخت میکنید.

یک کارت ال ام آ LMA از طرف اداره مهاجرت.

منبع: ادارهٔ امور مهاجرت

معاینه صحی

به همه پناهجویان یک معاینه صحی مجانی پیشنهاد میشود. مرکز صحی منطقه ای که شما درآن زندگی میکنید به شما نامه ای میفرستد که در آن وقت معاینه صحی ذکر شده است.

دراین معاینه شما پرسنل بخش صحی را ملاقات میکنید: یک نرس و یک داکتر. نرس از وضعیت صحی شما پرسان میکند و آزمایشهایی میگیرد که ببیند شما مریضی ای دارید که نیاز به درمان داشته باشد. نرس درمورد چگونگی کار بخش صحی سویدن برای شما توضیح میدهد. شما داکتری را ملاقات میکنید که درصورت لزوم بدن شما را معاینه میکند.

اگر سؤالی درمورد وضعیت صحی خودتان دارید از پرسنل صحی سؤال کنید. تعریف کنید که از نظر روحی درچه وضعیتی هستد. اگر احساس غمگینی، نگرانی ، پریشانی، مظطرب هستید وخواب های وحشتناک میبینید و نمیتوانید بخوابید، میتوانید کمک دریافت کنید. اگر نیاز به قرص ضد حاملگی داشته و یا مایلید با بخش صحی مادران گپ بزنید با پرسنل بخش صحی صحبت کنید.

کارکنان بخش صحی برای ادارن مهاجرت کارنمیکنند و وظیفه حفظ اسرار دارند. به این معنی که با کس دیگری درمورد ملاقات شما و یا اینکه با آنها چه گپ زده اید حق ندارند صحبت کنند.

معاینات صحی بر درخواست پناهندگی شما تاثیر نمی گذارد. این برای آن است که اگرشما نیاز به مراقبت صحی دارید به شما کمک کنند.