فیصله درباره تقاضای پناهنده گی

آخرین به روز رسانی 12/4-2023

پس از رسیدگی به کیس پناهنده گی و ارزیابی اداره مهاجرت سویدن،انوقت فیصله ای دریافت میکنید که کدام جواب مثبت یا جواب منفی به تقاضای پناهنده گی خود گرفته اید.

این فیصله بر اساس گپ ها و مدارکی که شما در پشتیبانی از آنچه شما گفته اید ارائه شده است. واین نیز بر اساس آنچه که اداره مهاجرت سویدن در مورد وضعیت کشور شما می داند تصمیم گیری شده است.

مسئول آمریت مهاجرت سویدن درمورد فیصله با شما گپ میزند

هنگامی که اداره مهاجرت تصمیم گرفت، آنها یک عریضه برای شما ارسال می کنند. دراین عریضه نوشته شده که شما درچه زمانی و درکجا مسئول اداره مهاجرت سویدن را ملاقات میکنید.

مسئول دوسیه به شما می گوید که تقاضای پناهنده گی شما تأیید یا رد شده است. مسئول همچنین به شما می گوید که اداره مهاجرت سویدن چگونه برای این فیصله تصمیم گیری کرده است.

اغلب اوقات قبل ازاینکه اداره مهاجرت سویدن روی فیصله تصمیم گیری کند، مسئول دوسیه با شما گپ میزند. انوقت مسئول درمورد حقوق شما با شما گپ میزند و میگوید که پس ازدریافت فیصله تان چه میشود.